تئودیسة پرورش روح جان هیک

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفة دین، دانشکدة الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفة دین، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

هیک، در تئودیسة پرورش روح هم به مسئلة شرور اخلاقی پاسخ می­دهد و هم به توجیه شرور طبیعی می­پردازد و در این مقام، به مراحل دوگانة خلقت انسان، یعنی صورت خدا بودن و شباهت به خدا داشتن، اشاره می­کند. به نظر هیک، شرور اخلاقی لازمة مختار بودن انسان هستند. انسان اولیه و همة فرزندان او، در جهانی که مُوهم حسّ دوری از خداست واقع شده­اند. هیک، از این حسّ با عنوان فاصلة معرفتی از خداوند یاد می­کند. قرار گرفتن انسان در این محیط سبب می­شود که او با برخورداری از نعمت اختیار، مرتکب شرور اخلاقی یا گناه شود. از سوی دیگر، شرور طبیعی لازمه رشد و تعالی روح انسان هستند. این شرور به انسان کمک می­کنند تا فضایلی از قبیل شجاعت، گذشت، صبر و هم­دردی را کسب کند و به تدریج، به شباهت با خدا دست یابد. به نظر هیک، همة انسآن ها، به جز مسیح، پس از مرگ در چرخة زندگی­های متعدّد قرار گرفته و پس از طی آن ها، به خیر نهایی و شباهت با خداوند دست می­یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

John Hick's Theodicy of Soul-Making

نویسندگان [English]

  • Amirabbas Alizamani 1
  • Akram Khalili 2

1 Associate Professor at the Department of Philosophy of Religion, Faculty of Theology, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student of Philosophy of Religion, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Among considered solutions of the problem of evils, the theodicy of soul-making is the most important one. John Hick, the contemporary philosopher of religion, has offered this idea in his book "Evil and The God of Love". Hick has justified, both moral and natural evils, in his theodicy. He has pointed to two stages of man’s creation at the beginning of his theodicy. These two stages are "image of God" and "likeness f God". According to Hick, moral evil is the result of man’s autonomous and man’s freedom. First man and his offspring are been placed in a world where God reality is not manifest to him. Hick has called this the Epistemic Distance. This situation causes sin or moral evil. From the other hand, natural evils causes man to attain some spiritual and moral attributes like courage, forgiveness, sacrifice, patient and sympathy. Hick believes that, man gradually become closed to God and reach the "likeness of God", but nobody except Christ, will reach the likeness of God, in this world, which is the final perfection of man. According to Hick, Human beings will reach the likeness of God after death. Hick says man will reach the divine purpose not in the present life, but in the after-life. Man’s spiritual and moral evolution begins in this world, but finishes in here after.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theodicy
  • Soul-Making
  • Moral Evils
  • Natural Evils
  • Suffering
  • Hick
جهان­شاهی، عالیه (1387)، صفات خدا در ادیان توحیدی، تهران: انتشارات سمیع.
هیک، جان (1376)، فلسفة دین، ترجمة بهزاد سالکی، تهران: انتشارات بین­المللی الهدی.
همو (1382)، بعد پنجم؛ کاووشی در قلمرو روحانی، ترجمة بهزاد سالکی، تهران: قصیده­سرا.
Hick, John (1989), an Interpretation of Religion; Human Response to the Transcendent, New Haven and London: Yale university press.
Ibid (1994), Death and Eternal Life, USA: West Minster John Knox Press.
Ibid (2007), Evil and The God of Love, New Haven and London: Palgrave Macmillan; Yale university press.
Hume, David (1947), Dialogues Concerning Natural Religion, edited by Kemp Smith, Prentice Hall.
Irenaeuis (1920), the Demonstration of the Apostolic preaching, edited by Robinson Arbitrage, Macmillan.
St. Augustine (1955), Enchiridion: On Faith, Hope, and Love, trans. Albert C. Outer.
Stuart Mill, John (2008), Three Essays on Religion, New York.