سنن الهی به مثابه قواعد قوام‌بخش در هستی جامعه و تبیین لوازم آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام امامیه، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.30497/prr.2024.244282.1829

چکیده

جامعه، از آن حیث که در سلسله ممکنات قرار دارد، در هستی‌اش نیازمند واجب است. خداوند، به عنوان فاعل و خالق عالم ممکنات، هستی جامعه را از طریق اراده‌ها و کنش‌های انسانی به آن اعطا می‌کند، به گونه‌ای که وجود جامعه با عدم آن قابل جمع نیست. سنن الهی، که در ساختارهای وحیانی و عقلانی به آنها معرفت پیدا می‌کنیم، زمینه‌ساز هستی ما و تمام واقعیت‌های دیگر است. همان گونه که واقع‌گرایی پیش‌شرط وجود ما و تمام نظریات علمی و عقلی است، سنن الهی نیز به همان میزان و با همان گستردگی زمینه حیات فردی و اجتماعی ما را مهیا می‌کند. بر این اساس، جامعه مجموعه‌ای از سنن الهی است که برای ظهور نیازمند به کنش جمعی است. سنن الهی، به مثابه قواعد قوام‌بخش، نقش علّی در تحقق و بقای جامعه ایفا می‌کنند. پذیرش این امر لوازمی به دنبال خواهد داشت، که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به برخی از آنها می‌پردازد، و از آن جمله است: محوریت یافتن فطرت انسانی در فهم سنن الهی و تکون جامعه، عکس الحمل بودن حمل سنت بر جامعه، لزوم تجرد جامعه، دفع نسبی‌گرایی و حفظ اختیار و مسئولیت انسانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Divine Traditions as the Constitutive Principles in the Ontology of Society and Its Consequences

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadeqi 1
  • Mohammad Ali Abdollahi 2

1 Ph.D. Candidate in Imami Theology, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

چکیده [English]

Since society is among the contingent entities, its existence is dependent on Necessary Existence. God, as the agent and creator of the contingent world, grants the existence of society through human wills and actions, in such a way that the existence of society cannot be reconciled with its non-existence. The divine traditions that we can know through the revealed and rational structures are the basis of our existence and all other realities. Just as realism is the precondition of our existence and all scientific and rational theories, divine traditions also -with the same extent and with the same breadth- provide the basis for our individual and social lives. Accordingly, society is a collection of divine traditions and its emergence requires collective action. Divine traditions, as the constitutive principles, play a causal role in the existence and survival of society. This paper, using a descriptive-analytical method, also deals with some consequences of this understanding of society, the most important of which are: the centrality of human primordial nature in perceiving divine traditions and formation of society, reverse predication in predicating tradition upon society, the necessity of immateriality of society, rejecting relativism, and preserving human volition and responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine traditions
  • God's agency
  • ontology of society
  • constitutive principles  
قرآن کریم.
اسکیدمور، ویلیام. 1392. تفکر نظری در جامعه‌شناسی. ترجمۀ گروهی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
آرون، ریمون. 1396. مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. تهران: علمی و فرهنگی.
پارسانیا، حمید. 1395. جهان‌های اجتماعی. قم: کتاب فردا.
پویمن، لوئیس پی. 1387. معرفت‌شناسی (مقدمه‌ای بر نظریه شناخت). تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
جوادی آملی، عبدالله. 1386-الف. رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، ج. 3. قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله. 1386-ب. سرچشمه اندیشه، ج. ۳. قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله. 1387. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله. 1389. جامعه در قرآن. قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله. 1394. اسلام و محیط زیست. قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله. 1397. رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، ج. ۷. قم: اسراء.
صدر، محمدباقر. 1416 ق. السنن التاریخیة والفلسفة الاجتماعیة فی المدرسة القرآنیة. قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر.
طباطبایی، محمدحسین. 1390. المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
طباطبایی، محمدحسین. 1416 ق. نهایة الحکمة. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم مؤسسة النشر الإسلامی.
طباطبایی، محمدحسین. 1428 ق. مجموعة رسائل العلامة الطباطبائی. قم: نشر باقیات.
فارابی، محمد بن محمد. 1996. إحصاء العلوم. بیروت: دار و مکتبة الهلال.
مصباح یزدی، محمد تقی. 1393. آموزش فلسفه. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1360. الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. تهران: نشر دانشگاهی.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1981. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
Berger, Peter L., & Thomas Luckmann. 1991. The Social Construction of Reality. Penguin.
Chomsky, Noam. 2007. On Language: Chomsky's Classic Works Language and Responsibility and Reflections on Language. New York: The New Press.
Lowith, Karl. 1949. Meaning in History. Chicago: The University of Chicago Press.
Marx, Karl, & Frederich Engels. 2007. Manifesto of the Communist Party. New York: International Publisher.
Searle, John. 1997. The Construction of Social Reality. New York: Free Press.
Searle, John. 2010. Making the Social World. Oxford: Ocford University Press.
Wittgenstein, ludwig. 1986. Philosophical Investigations. Translated by Anscombe. Blackwell.