تحلیل این‌همانی شخصی در دنیا و آخرت در فلسفه ابن‌سینا و ملاصدرا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.30497/prr.2024.244774.1847

چکیده

مسئلۀ این‌همانی شخصی افراد انسانی در طول حیات دنیوی و اخروی یکی از مباحث اساسی در تاریخ فلسفه و الهیات است. فیلسوفان از منظرهای مختلف به بررسی این مسئله پرداخته و آرای متعارضی در این زمینه مطرح کرده‌اند. این پرسش برای ابن‌سینا و ملاصدرا نیز تا حدودی مطرح بوده و هر دو فیلسوف در چارچوب نظام فلسفی خویش به بررسی آن پرداخته‌اند. ابن‌سینا بر این باور بود که انسان نوع واحدی است که نفس مجرد او، با عوارض و لواحقی، متشخص و متمایز می‌شود و هویت و تشخص فرد انسانی با بقای آن همچنان محفوظ است، هرچند بدن او تغییر کرده باشد یا به کلی از بین رفته باشد. ملاصدرا نیز طبق مبانی فلسفی خود، به ویژه حرکت جوهری، براین باور بود که هویت آدمی در تحول وجودی به سر می‌برد و حرکت اتصالی مساوقِ وحدت شخصی است. بنابراین با بقای این وجود متصل و جامع، هویت فرد در دنیا و آخرت محفوظ است و بر آن اساس می‌توان گفت که فرد اخروی همان فرد دنیوی است. گرچه هر دو نظر، بر اساس مبانی فلسفی خود، نکات برجسته و قابل دفاعی دارند، لکن از آنجا که طبق نظر هر دو فلسفه، در حیات اخروی، بدن مادی با ویژگی‌های دنیوی حضور ندارد، لذا شناسایی افراد در حیات اخروی توسط ناظر بشری و تطبیق آنها با افراد دنیوی با چالش مواجه است. بررسی این دو دیدگاه از جهات مختلف با رویکرد توصیفی-تحلیلی وظیفه‌ای است که این مقاله آن را بر عهده گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Personal Identity in the Philosophies of Avicenna and Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • Mansour Imanpour

Associate Professor, Department of Kalam and Islamic Philosophy, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

One of the fundamental topics in the history of philosophy and theology is the issue of the personal identity of human beings during their lifetime in this world and hereafter. Philosophers have studied this issue from different perspectives and have raised conflicting opinions. This question has been raised to some extent by Avicenna and Mulla Sadra, and both philosophers have examined and answered the problem within their philosophical framework. Avicenna believes that mankind is one species whose immaterial soul is personalized and individualized by accidents, and with its survival, the identity and individuation of a human person are still preserved, even though his body has changed or completely destroyed. Mulla Sadra, according to his philosophical foundations, especially the substantial motion, believes that a person's identity is subject to existential change, and this continuous motion coincides with individual unity. Therefore, with the survival of this continuous and comprehensive being, the individual's identity is preserved in this world and hereafter. Accordingly, it can be said that the person in his/her life after death is the same as the worldly one, and in fact, an evolving person goes through sensory, imaginary, and in some cases intellectual stages. Although both opinions, based on their philosophical foundations, have significant and defensible points, they face challenges from the epistemological aspect. In other words, since both philosophers believe that the body –with its terrestrial features- is absent hereafter, how an observer can identify the other-worldly individuals with the worldly ones?

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • personal identity
  • Avicenna
  • Mulla Sadra
  • individuation
ابن‌سینا. 1363-الف. الالهیات. تهران: ناصر خسرو.
ابن‌سینا. 1363-ب. المبدأ و المعاد. تهران: دانشگاه تهران.
ابن‌سینا. 1364. النجاة. تهران: مرتضوی.
ابن‌سینا. 1375. الاشارات و التنبیهات، ج. 1-2. قم: النشر البلاغة.
ابن‌سینا. 1382. الاضحویة فی المعاد. تحقیق حسن عاصی. تهران: شمس تبریزی.
ابن‌سینا. 1385. النفس من کتاب الشفاء. تحقیق حسن حسن‌زاده آملی. قم: بوستان کتاب.
ابن‌سینا. 1404 ق. التعلیقات. تحقیق عبدالرحمن بدوی. قم: سازمان تبلیغات اسلامی.
احسن، مجید، و میلاد نوری. 1396. «مسئله ثبات شخصیت در چارچوب نظریه حرکت جوهری». آینه معرفت، 17(2).
پترسون، مایکل، و دیگران. 1389. عقل و اعتقاد دینی. ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی. تهران: طرح نو.
سهروردی، یحیی. 1372. مجموعه مصنفات، ج. 2. تصحیح هنری کربن. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
علوی‌تبار، هدایت، و فاطمه قاسم‌پور. 1396. «این‌همانی شخصی میان فرد اخروی و فرد دنیوی از دیدگاه جان هیک». حکمت و فلسفه، 13(50): 84-99.
فارابی. 1371. التعلیقات. تحقیق جعفر آل یاسین. تهران: حکمت.
قاضوی، سید محمد، و محمد جعفری. 1400. «بررسی ملاک این‌همانی عددی نفس از دیدگاه ابن‌سینا و صدرالمتالهین». ذهن، 22(86).
کاپلستون، فردریک. 1370. تاریخ فلسفه، ج. 5. ترجمه امیرجلال‌الدین اعلم. تهران: سروش.
کرباسی‌زاده، امیراحسان، و حسین شیخ رضایی. 1392. آشنایی با فلسفه ذهن. تهران: هرمس.
مسلین، کیت. 1388. درآمدی به فلسفه ذهن. ترجمه مهدی ذاکری. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. 1378. الحکمه المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج. 8. قم: منشورات مصطفوی.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. 1379. الحکمه المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج. 9. قم: منشورات مصطفوی.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. 1380. المبدأ و المعاد. تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی. قم: سازمان تبلیغات اسلامی.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. 1381. زاد المسافر. در شرح بر زاد المسافر، به کوشش سید جلال‌الدین آشتیانی. قم: بوستان کتاب.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. 1382. الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی. قم: بوستان کتاب.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. 1391. تعلیقات بر شرح حکمة الاشراق قطب الدین شیرازی، ج. 2. تصحیح سید محمود موسوی. تهران: حکمت.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. 1393. شرح الهدایة الأثیریة، ج. 2. تصحیح مقصود محمدی. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم. بی‌تا. الحکمه المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج. 2. قم: منشورات مصطفوی.
هیک، جان. 1372. فلسفه دین. ترجمه بهرام راد. تهران: انتشارات الهدی.