معجزه راهی مناسب برای اثبات پیامبری پیامبر: نقدی بر مقالۀ «چرا معجزه راه مناسبی جهت اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

10.30497/prr.2024.244468.1830

چکیده

این مقاله نقدی است بر مقالۀ «چرا معجزه راه مناسبی جهت اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟ (انواری، 1402)» که با محوریت دیدگاه‌های ابن‌رشد، غزالی و ملاصدرا نگاشته شده بود. برای نمونه، در نقد این سخن که ایمان از راه معجزه، ایمان عوامانه است و باید از راه شهود به پیامبر ایمان آورد، باید گفت که اگر خداوند معجزات را همراه با پیامبر فرستاده، پس می‌خواهد که مردم با آن به صدق دعوی نبی ایمان بیاورند؛ پس ایمان از راه معجزه صحیح است. به علاوه، قوت ایمان لزوماً وابسته به قوت دلیل -شهود- نیست. همچنین در نقد این که ملازمه‌ای میان معجزه و ادعای نبوت وجود ندارد، باید گفت که معجزه برای اثبات نمایندگی انسانی از سوی خداوند متعال است، پس اگر معجزه بودن یک عمل ثابت شود، ادعا ثابت شده است. همچنین در نقد این سخن که راهکار عملی برای تشخیص معجزه وجود ندارد، باید گفت که این سخن با معجزه دانستن قرآن و دیگر معجزات منافات دارد. افزون بر آن، توجه به قید همراهی معجزه با ادعای الهی بودن و نیز انضمام برهان حکمت به آن، تشخیص معجزه از غیرمعجزه را امکان‌پذیر می‌سازد. نویسنده تشبه روحی به پیامبر و نیز بررسی معارف آنها را راه پیشنهادی خود برای صدق دعوی نبی معرفی می‌کند، حال آن که باید گفت معیاری برای تعیین مقدار لازم تشبه به یک نفر ارائه نشده است. ثانیاً بر فرض تحقق تشبه روحی به فرد مدعی نبوت، صرفاً از تحقق تشبه، نبوت او ثابت نمی‌شود. به نظر می‌رسد، توجه به قیود دخیل در معجزه و انضمام برهان حکمتْ راهگشای حل مشکلات موجود سر راه دلالت معجزه در صدق دعوی نبوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Miracle is a Suitable Way for Proving the Truth of Prophecy: A Critique on the Paper “Why Miracles Cannot Prove the Truth of Prophecy?”

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Faryab

Associate Professor, Department of Kalam, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran.

چکیده [English]

This article is a critique of the paper "Why Miracles Cannot Prove the Truth of Prophecy?” (Anvari, 2023), which was written with a glance at the views of al-Ghazali, Averroes, and Mulla Sadra. For example, in criticizing the statement that “faith through miracles is the faith of ordinary people and one must believe in a prophet through intuition”, it should be said that since God has sent miracles along with the prophets, it shows that he wants people to believe in the truth of the prophet's claim through those miracles. Therefore, faith through miracles is correct. In addition, the strength of faith is not necessarily dependent on the strength of evidence through which one reaches that faith. In criticizing that “there is no correlation between a miracle and the claim of prophecy”, it should be said that a miracle is considered proof that a specific human is representative and messenger of God Almighty, so if an act is proven to be a miracle, the prophecy of that man is proven. Also, the statement that “there is no practical way to set apart miracles from non-miracles”, leads to denying Quran and other well-known miracles as miracles. In addition, based on the fact that a miracle is always accompanied by a claim of divinity and also according to the demonstration of Divine wisdom, it is possible to distinguish miracles from non-miracles. The author proposed spiritual resemblance to the prophet and also the examination of his teachings as means to verify the truth of an alleged prophecy. However, no criterion has been provided to determine the necessary amount of resemblance to a person. Moreover, even if this resemblance is realized, how it merely can prove the prophecy of a person? It seems that paying attention to the exclusive conditions and features mentioned for miracles and having in mind the demonstration of Divine wisdom can solve the problems in terms of how miracles can prove the truth of prophecy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracle
  • prophecy
  • implication
  • truth
  • Quran
قرآن کریم.
ابن‌رشد، محمد بن احمد. 1998. الکشف عن مناهج الادلۀ فی عقائد الملۀ. بیروت: مرکز الدراسات الوحدۀ العربیۀ.
ابن‌فارس، احمد بن زکریا. 1404 ق. معجم مقائیس اللغۀ. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
انواری، سعید. 1402. «چرا معجزه راهی مناسب برای اثبات صدق دعوی نبوت نیست (با نگاهی به دیدگاه غزالی، ابن‌رشد و ملاصدرا)». پژوهشنامۀ فلسفۀ دین، 41: 145-165.
حلی، حسن بن یوسف. 1413 ق. کشف المراد. تحقیق حسن حسن‌زادۀ آملی. قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 1412 ق. المفردات. تحقیق صفوان عدنان داوودی. لبنان: دارالعلم؛ سوریه: الدار الشامیۀ.
زرندی، نبیل. بی‌تا. مطالع الانوار (ترجمه و تلخیص تاریخ نبیل زرندی). به کوشش اشراق خاوری. تهران: مؤسسه ملی مطبوعات امری.
 طوسی، نصیرالدین. 1407 ق. تجرید الاعتقاد. تحقیق محمدجواد حسینی جلالی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
عبدالبهاء، عباس بن حسینعلی. 1908. النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء. تحقیق کلیفورد بارنی. لندن: بریل.
علم‌الهدی، سید مرتضی. 1411 ق. الذخیرة فی علم الکلام. تحقیق سید احمد حسینی. قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.
غزالی، ابوحامد. 1413 ق. القسطاس المستقیم. تحقیق محمود بیجو. دمشق: المطبعۀ العلمیۀ.
غزالی، ابوحامد. 1414 ق. المنقذ من الضلال. تحقیق احمد شوحان. دمشق: مکتبۀ التراث.
فخر رازی، محمد بن عمر. بی‌تا. النبوات و ما یتعلق بها. تحقیق احمد حجازی سقا. قاهره: مکتب الکلیات الازهریه.
فلاحتی، حمید، و مهدی فاطمی‌نیا. 1390. دیدار با تاریکی. تهران: عابد.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1366. تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار.