تحلیل علائم شناختی اختلال افسردگی با تأکید بر آرای صدرالمتألهین: مطالعه موردی احساس پوچی و اندوه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و حکمت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.30497/prr.2023.243180.1776

چکیده

اختلال افسردگی از رایج‌ترین اختلالاتی است که بشر همواره در طول حیات خود افتان و خیزان با آن دست به گریبان بوده است. با نظر به عوامل و نشانه‌های شناختی و هستی‌شناسانۀ این اختلال و با وجود همۀ تحقیقات روان‌شناختی صورت‌پذیرفته پیرامون آن، همچنان خلأ پژوهش‌های فلسفی در این باره بیش از هر پژوهش دیگری احساس می‌شود. بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که دیدگاه صدرالمتألهین در خصوص برخی علائم شناختی اختلال افسردگی همچون احساس پوچی و احساس اندوه کدام است؟ نگارندگان در روی‌آوردی تحلیلی-توصیفی به آرای صدرالمتألهین، به این نتایج دست یافته‌اند که اساساً احساس پوچی در انسان ریشه در نیافتن معنای زندگی دارد و با دریافتی درست از این معنا می‌توان تا حد فزاینده‌ای بر این احساس و نیز افسردگی حاصل از آن فائق آمد. از نظر ملاصدرا، غایت تکوینی آفرینش همۀ موجودات بازگشت آنها به سوی خیر اعلی یعنی خداوند است. انسان به واسطه جایگاه خاص خود در عالم آفرینش، علاوه بر سیر جبلی، به نحو ارادی نیز می‌تواند این مسیر را طی کند و در نتیجه یک غایت تشریعی نیز برای او قرار داده شده است. همچنین بر اساس مبانی ملاصدرا، با تقسیم اندوه و شادی به اقسام چهارگانه حسی و خیالی و وهمی و عقلی می‌توان گونه‌ها و مراتب شادی و اندوه را بهتر شناخت و تا حد امکان از احساس غم در اختلال افسردگی، که ناشی از پندار منافرت برخی اشیاء با طبع انسان است، جلوگیری به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Cognitive Symptoms of Depressive Disorder with Emphasis on Mulla Sadra’s Views: A Case Study of Feelings of Absurdity and Sadness

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Pashaei 1
  • Mahmood Khalilian Shalamzari 2

1 Assistant Professor, Department of Philosophy and Wisdom,, Shahed University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Depressive disorder is one of the most common disorders that humans have been infected with throughout their lives. Considering the factors of this disorder, its cognitive and ontological symptoms, and despite all the psychological research done about it, there is still a gap in philosophical research in this field. Accordingly, the main question of the present research is: What is the perspective of Mulla Sadra regarding some cognitive symptoms of depression such as feelings of absurdity and sadness? The authors studied the views of Mulla Sadra with a descriptive-analytical method. The results show that the feeling of absurdity in humans is rooted in not finding the meaning of life, so that with a correct perception of the meaning of life this feeling and the resulting depression can be overcome to a great extent. Mulla Sadra believes that the cosmic end of the creation is the return to the supreme good, i.e. God. In this return, the human being, due to his/her exalted position among other creatures can have a volitional journey beside the cosmic one. In other words, two ends are defined for the human being: Cosmic and legislative. Moreover, by dividing sadness and happiness into the four types of sensory, imaginary, estimative, and intellectual, it is possible to better understand the types and levels of happiness and sadness. As a matter of fact, Mulla Sadra’s views give this insight that the feeling of sadness in depression is caused because a depressed person wrongly think that something is disagreeable with his/her nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disorder
  • depression
  • absurdity
  • sadness
  • Mulla Sadra
قرآن کریم.
انجمن روان پزشکی آمریکا. 1394. راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (DSM5). ترجمه فرزین رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند، علی نیلوفری، ژانت هاشمی آذر، فرهاد شاملو. تهران: ارجمند.
ایجی، عبدالرحمان بن احمد. بی‌تا. شرح المواقف. قم: نشر الشریف الرضی.
بارلو، دیوید اچ.، و مارک دیورند. 1395. آسیب‌شناسی روانی. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: رسا.
بهرامی احسان، هادی، احمدرضا اخوت، و فاطمه فیاض. 1395. معناشناسی افسردگی از منظر قرآن. تهران: دانشگاه تهران.
بیات، محمدرضا. 1394. دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی. قم: دانشگاه ادیان.
پاشایی، محمدجواد. 1400. «بازخوانی شادی و غم با تأکید بر آرای صدرالمتألهین». اندیشه دینی شیراز، 21(79): 27-44.
پاشایی، محمدجواد. 1396. «بازخوانی نگاه صدرایی به سرشت علم و اقسام آن». آیین حکمت، 32: 61-86.
پویا، اعظم. 1386. معنای زندگی. تهران: ادیان.
تافلر، الوین. 1371. موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهران: نشر نو.
جوادی آملی، عبدالله.1392. ادب فنای مقربان، ج. ۳. تحقیق از محمد صفایی. قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله. 1384. سرچشمه اندیشه. ج. 4. قم: نشر اسراء.
ریو، جان مارشال. 1399. انگیزش و هیجان (ویراست هفتم). ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: ویرایش.
سلیگمن، مارتین ای. پی.، و دیوید ال. روزنهان. 1385. آسیب‌شناسی روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.
سادوک، بنیامین جیمز، ویرجینیا آلکوت سادوک، و پدرو روئیز. 1394. خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: ارجمند.
شولتز، دوآن. 1388. روان‌شناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم. ترجمه گیتی خوشدل. تهران: پیکان.
فروم، اریش. 1370. انسان برای خویشتن (پژوهشی در روان‌شناسی اخلاق). ترجمه اکبر تبریزی. تهران: بهجت.
قیصری، داوود. 1375. شرح فصوص الحکم. تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی. تهران: علمی و فرهنگی.
کهنوجی، مرضیه. 1394. «اختلال افسردگی عمده و آموزه‌های قرآنی». طب و تزکیه، 24(۲).
متز، تدئوس. 1382. «آثار جدید درباره معنای زندگی». ترجمه محسن جوادی. نقدونظر، 8(1-2): 266-313.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1981 م. الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1363. مفاتیح الغیب. تصحیح محمد خواجوی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1360. الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه. حاشیه ملاهادی سبزواری. تهران: نشر دانشگاهی.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1366. تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 1354. المبدأ و المعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
مهریان‌پور، سیده زینب. 1400. جاودانگی و معنای زندگی. قم: بوستان کتاب.
نیگل، تامس. 1382. «پوچی». ترجمه حمید شهریاری. نقد و نظر، 29-30: 92-107.
ویتبورن، سوزان کراس، و ریچارد پی. هالجین. 1393. آسیب‌شناسی روانی دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالات روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: روان.
Frankl, V. E. 1984. Man’s Search for Meaning, 3rd ed.. New York, NY: First Washington Square Press. (Original work published 1900)
Heintzelman, S. J. & L. A. King. 2019. “Routines and meaning in life.” Personality and Social Psychology Bulletin, 45(5): 688-699.
Park, C. L., & S. Folkman. 1997. “Meaning in the Context of Stress and Coping.” Review of General Psychology”, 1: 115–144.
VandenBons, Gary R. 2009. APA Dictionary of Psychology, 1st ed. American Psychological Association.
Wong, P. T. P., & S. P. Fry (eds.). 1998. The Human Quest for Meaning: A Handbook of Psychological Research and Clinical Applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.