تحلیل و بررسی دیدگاه ریچارد سوئینبرن در باب ’وحی گزاره‌ای‘

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه دین، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ریچارد سوئینبرن در کتاب وحی از استعاره تا تمثیل به بحث از «وحی گزاره‌ای» می‌پردازد. از نظر وی وحی گزاره‌ای در صورتی قابل تصدیق است که (1) مشتمل بر گزاره‌های صادقی در خصوص حقایق مهم دینی باشد، (2) همراه با ارائۀ معجزه باشد، (3) نهادی مانند کلیسا را به مثابه متولّیِ تفسیرِ وحی بنا نهاده باشد، و (4) تفاسیر این نهاد از مفاد وحی کاذب یا نامحتمل نباشد. سوئینبرن معتقد است که وحی مسیحی به بهترین نحو هر چهار معیار را تأمین می‌کند و لذا تنها وحی اصیل در میان ادیان است. زیرا اولاً، رستاخیزْ معجزۀ عظیم عیسی است؛ ثانیاً عیسی با تعیین 12 رسول برای بسط تعالیم خویش، کلیسا را بنا نهاده است؛ ثالثاً اگر ما تمایز میان محتوای فراتاریخی و صورت تاریخیِ وحی و ژانرهای مختلف کتاب مقدس را در نظر داشته باشیم، محتوای وحی مسیحی و تفاسیر کلیسا از این وحی مشتمل بر هیچ مدعای کاذبی نیستند. در نقد دیدگاه سوئینبرن بیان می‌کنیم که اولاً، به گفتۀ مکلین، سوئینبرن فاقد نگرش تاریخی-هرمنوتیکی است. او علی‌رغم ادعای موضع فراتاریخی، از موضع مسیحیت به تعیین معیارهای وحی اصیل می‌پردازد و با دلایل دوری به اثبات حقانیت وحی مسیحی دست می‌یازد و در نهایت تلاش می‌کند گفتمان هژمونیک مسیحیت را بر تمام ادیان دیگر تحمیل نماید. ثانیاً تمسّک به تمایز گزاره و مدعا، یا صورت و محتوا، یک روش محافظه‌کارانه برای ابطال‌ناپذیر کردن کتاب مقدس است که در خصوص سایر متون اساطیری نیز مورد تمسّک واقع شده است. ثالثاً تصدیق گواهیِ ناقلانِ معجزاتِ عیسی معقول نیست و سوئینبرن پاسخ مقنعی به انتقادات هیوم بر نقل معجزات ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Investigation of Richard Swinburne's Perspective on ‘Propositional Revelation’

نویسنده [English]

  • Reza Naghavi

Ph.D. Graduate in Philosophy of Religion, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Richard Swinburne discusses ‘Propositional Revelation’ in his book Revelation: From Metaphor to Analogy. In his view, propositional revelation is genuine and true only if (1) it consists of truthful propositions about important religious facts, (2) it is accompanied by a miracle, (3) it constitutes an institution such as the Church as the authoritative interpreter of the revelation, and (4) the interpretations of this institution regarding the contents of the revelation are not false or implausible. Swinburne believes that Christian revelation meets all four criteria in the best way and therefore is the only authentic religious revelation. , the resurrection is the great miracle of Jesus; Secondly, Jesus established the church by appointing 12 apostles to spread his teachings; Thirdly, if we distinguish between non-historical content and historical form of revelation and different genres of the Bible, the content of Christian revelation and the interpretations of the church from this revelation contain no false claims. In criticizing Swinburne's perspective, we have argued that firstly, according to McLean, Swinburne lacks a historical-hermeneutical approach. Despite claiming a supra-historical position, he focuses on the Christian perspective to define the standards of authentic revelation and tries to prove the truth of Christian revelation with circular reasons, and ultimately attempts to impose the hegemonic discourse of Christianity on all other religions. Secondly, adhering to the distinction between proposition and statement, or form and content, is a conservative method to make the Bible unfalsifiable, which has also been applied to other mythical texts. Thirdly, the confirmation of the testimony of the narrators of Jesus' miracles is not reasonable, and Swinburne does not provide a convincing answer to Hume's criticism of the narration of miracles.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • propositional revelation
  • Swinburne
  • miracle
  • church
  • genre
کتاب مقدس. 2015. ترجمۀ انجمن کتاب مقدّس در ایران.
اصغری، محمد جواد، و سید محمود موسوی. 1392. «برهان تجربۀ دینی از دیدگاه سوئینبرن». مطالعات اسلامی: فلسفه و کلام 90.
باربور، ایان. 1379. علم و دین. ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
جعفری، حسن، و محمد فتحلی‌خانی. 1397. «پاسخگویی ریچارد سوئینبرن به انتقادات هیوم در مسئلۀ معجزه». فلسفۀ دین 15(4).
کورتنی موری، جان. 1381. «مسئلۀ خدا در شورای نیقیّه». ترجمۀ هدایت علوی‌تبار. فرهنگ 41 و 42.
مجتهد شبستری، محمد. 1384. نقدی بر قرائت رسمی از دین. تهران: طرح نو.
وایلز، موریس. 1386. «اسطوره در الهیات». در اسطورۀ تجسّد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و محمدحسن محمدی مظفّر. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
هیک، جان. 1386. «عیسی و ادیان جهانی». در اسطورۀ تجسّد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و محمدحسن محمدی مظفّر. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
هیوم، رابرت ا. 1379. ادیان زندۀ جهان. ترجمۀ عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
یانگ، فرانسیس. 1386. «دو منشأ یا کلافی در هم پیچیده؟» در اسطورۀ تجسّد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و محمدحسن محمدی مظفّر. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
Hume, David. 2007. An enquiry concerning human understanding. Oxford: Oxford University Press.
Julian The Apostate. 1913. Hymn to the mother of the gods, Volume I. Orations 1-5, Loeb. Translated by Wilmer C. Wright. London.
Locke, John. 1999. An essay concerning human understanding. Pennsylvania: State University.
McLean, B. H. 2013. “Lessons learned from Swinburne: A critique of Richard Swinburne’s Revelation: From metaphor to analogy.” Toronto Journal of Theology 29(2): 369-388.
Moon, Beverly. 2010. The role of revelation in the world’s religions. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, Inc.
Salutius, Saturninius Secundus. 1793. On the gods and the world; and the Pythagoric sentences of Demophilus. Translated by Thomas Taylor. London.
Swinburne, Richard. 1970. The concept of miracle. London and Basingstoke: Macmillan.
Swinburne, Richard. 2004. The existence of God. Oxford: Oxford University Press.
Swinburne, Richard. 2007. Revelation from metaphor to analogy. Oxford: Oxford University Press.
Swinburne, Richard. 2008. Was Jesus God?. Oxford: Oxford University Press.
Swinburne, Richard. 2021. "God and Revelation." Pp. 338-355, in The Oxford handbook of Divine Revelation, edited by Balázs M. Mezei, francesca Aran Murphy, and Kenneth Oakes. Oxford: Oxford University Press.