بررسی و نقد مقاله سلز درباره عوالم پنجگانه زبانی در تبیین اتحاد عرفانی در اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان، گروه عرفان اسلامی،‌ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ادیان غیر ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

مایکل آنتونی سلز معتقد است عارفان مسلمان در تبیین تجارب عرفانی خود از عوالم فکری-فلسفی، فرهنگی-شعری،‌ قرآنی-حدیثی و کلامی تأثیر پذیرفته‌اند. سلز در مقاله «زبان حیرت» (1989) سعی دارد پنج نمونه از این عوالم زبانی را برجسته کند و تشابه زبان صوفیان، به خصوص در حوزه مسئله فنا و اتحاد عرفانی، با پس‌زمینه‌های سنتی-دینی آنان را نشان دهد. عوالم زبانی که سلز به آنها توجه کرده و صوفیان از آن تأثیر پذیرفته‌اند‌ عبارت‌اند از‌ شعر جاهلی؛ کلیدواژه‌ها و اصطلاحات کلامی؛ زبان حدیثی-قرآنی معراج و وصول به عرش؛ حدیث قرب نوافل و حیرت صوفیانه، که در آن تمایزات ذهن-عین، گوینده-شنونده تقریباً محو می‌شود؛ و نهایتاً استفاده از زبان فلسفی متأخرتر ابن‌عربی (دیالکتیک عرفانی) برای تبیین اتحاد عرفانی. پژوهش پیش رو بر مبنای مطالعه‌ای کتابخانه‌ای، ضمن معرفی دیدگاه سلز در مقاله مذکور، با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به برخی کاستی‌های شکلی از جمله کم‌دقتی در ترجمه و ارجاع به نسخ کم‌اعتبار، و برخی کاستی‌های محتوایی مانند نقصان در دامنه پژوهش اشاره می‌کند. در کنار این اشکالات، توجه به مباحث تطبیقی بین ادیان ابراهیمی اسلام، یهود و مسیحیت، تسلط نویسنده به ادبیات عربی و شعر جاهلی، ازجمله ویژگی‌های مثبت این اثر است که به مؤلف در تبیین زبان تجربه عرفانی در اسلام کمک شایانی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Critique of Sells’ Paper on the Five Language Worlds in Explaining the Mystical Union in Islam

نویسندگان [English]

  • Alireza Kadkhodaei 1
  • Mahdi Lakzaei 2

1 Ph. D. Candidate in Mysticism, Department of Islamic Mysticism, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Non-Abrahamic Religions, University of Religions & Denominations, Qom, Iran

چکیده [English]

Michael Anthony Sells (1949) is a professor at the University of Chicago's School of Theology and one of the eminent scholars in the field of mysticism. He believes that Muslim mystics have been influenced by intellectual-philosophical, cultural-poetic, ḥadīth-Quranic, and theological traditions in explaining their mystical experiences. In “bewildered tongue” (1989), Sells tries to highlight five examples of the language worlds related to these traditions and shows the similarity of the Sufis’ language with their traditional-religious backgrounds, especially in terms of mystical union and passing away (Fanāʾ). These language worlds are as follows: poetry of pre-Islamic Arabia; theological (Kalam) terminology; ḥadīth and Qur'anic language regarding ascent through the heavenly spheres to the divine throne (Miʿrāj); ḥadīth of superogatory devotions (al-nawāfil) and the Sufi "bewildered dialogues" of union in which distinctions between subject and object, speaker and hearer, begin to melt, and finally, the later philosophical language of Ibn Arabi (mystical dialectic) to explain the mystical unity. This paper, using a descriptive-analytical method, first explains the ideas of Sells in his aforementioned work and then evaluates them. Regarding the research material, his work has failed to cover some important ḥadīths and Quranic verses, and from a formal perspective, besides referring to some weak manuscripts, some of his translations are not precise. Nevertheless, the author’s comparative approach to Abrahamic religions and his profound knowledge of Arabic literature and poetry of pre-Islamic Arabia are among the positive features of the work, which have greatly helped Sells in explaining the language of mystical experience in Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical union
  • passing away (fanāʾ)
  • sufism
  • bewildered tongue
  • Michael Sells  
ابن‌حنبل، احمد. 1389. مسند احمد، بیروت: دارصادر.
ابن‌عربی، محیی الدین. 1421. مجموعه رسائل ابن عربی. بیروت: دارالمحجة البیضاء.
ابن‌عربی، محیی الدین. 1994. الفتوحات المکیة. به تحقیق و مقدمه عثمان یحیی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ارسطو. 1378. مابعدالطبیعه. ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی. تهران: طرح نو.
استیس، والتر ترنس. 1388. عرفان و فلسفه. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران: سروش.
بدوی، عبدالرحمن. 1377. شهید عشق الهی، ج. ۲. مترجم محمد تحریرچی. تهران: مولی.
بقلی شیرازی، روزبهان. 1374. شرح شطحیات. تهران: طهوری.
بقلی شیرازی، روزبهان. 2008. عرائس البیان فی حقائق القرآن، ج. ۲. بیروت: دار الکتب العلمیة.
السلمی، ابوعبدالرحمن محمد بن الحسین. 1424 ق. طبقات الصوفیة. بیروت: دارالکتب العلمیة.
الشعرانی، عبدالوهاب. 1426 ق. الطبقات الکبری المسمی لواقح الأنوار القدسیة فی مناقب العلماء و الصوفیة. قاهرة: مکتبة الثقافة الدینیة.
عشاقی، حسین. 1394. گام‌های پسین در فلسفه برین، ج. ۱. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
فرهانیان، فاطمه، و سید صدرالدین طاهری. 1394. «معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت الله ولی». جاویدان خرد 28: 103-124.
فنایی اشکوری، محمد. 1393. درآمدی بر فلسفه عرفان: تحلیل و نقد دیدگاه‌های والتر استیس در کتاب «عرفان و فلسفه» بر مبنای فلسفه و عرفان اسلامی. قم: مؤسسه امام خمینی.
کاشانی، عبدالرزاق. 1422 ق. تأویلات. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
کاشانی، عبدالرزاق. 1426 ق. اصطلاحات الصوفیة. بیروت: دار الکتب العلمیة.
کدخدایی، علیرضا. 1396. «بررسی تطبیقی اتحاد عرفانی در الهیات عرفانی یهود، مسیحیت و اسلام با تأکید بر کتاب Mystical Union in Judaism, Christianity and Islam: An Ecumenical Dialogue». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.
نسفی، عزیزالدین. 1379. بیان التنزیل. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
همدانی، عین القضات. 1341. تمهیدات. تهران: دانشگاه تهران.
همدانی، عین القضات. 1962. شکوی الغریب عن الأوطان إلی علماء البلدان. پاریس: دار بیبلیون.
یزدان‌پناه، سید یدالله. 1393. مبانی و اصول عرفان نظری (ویراست دوم). قم: مؤسسه امام خمینی (ره).
Böwering, Gerhard. 1988. Encyclopædia Iranica, »BAQĀʾ WA FANĀʾ« Vol. III. edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul.
Ebstein, Michael. 2020. “Human action, Godʼs will: Further thoughts on the Divine command (amr) in the teachings of Muḥyī al-Dīn Ibn al-ʿArabī.” In Intellectual interactions in the Islamic world: The Isma'ili thread, edited by Orkhan Mir-Kasimov. I. B. Tauris and The Institute of Ismaili Studies.
Sells, Michael. 1989. “Bewildered tongue: The semantics of mystical union in Islam.” In Mystical union in Judaism, Christianity, and Islam: An ecumenical dialogue, edited by Moshe Idel, and Bernard McGinn. New York: Macmillan.
Sells, Michael. 2001. in Encyclopaedia of the Qurʾān, »Ascension« Vol. 1, edited by Claude Gilliot, and Jane Dammen McAuliffe.Washington DC: Georgetown University.