مابعدالطبیعۀ عوام: پژوهشی در باب نقش دین در فلسفۀ شوپنهاور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ دین، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آرتور شوپنهاور معمولاً فیلسوفی ملحد و پوچ‌انگار دانسته شده است. این نظر گرچه نادرست نیست، تأکید بیش از حد بر آن موجب غفلت از بحث‌های دینی در فلسفۀ او شده است. در این مقاله، خواهیم کوشید تا جنبه‌های گوناگون دین‌شناسی شوپنهاور را بررسی کنیم. بدین منظور، پس از ذکر نکات مقدماتی، به خاستگاه‌های دین نزد وی می‌پردازیم و خواهیم دید که شوپنهاور منکر منشأیی فراطبیعی برای دین است و ریشه‌های دین را در ملال انسان و میل او به جاودانگی جستجو می‌کند. سپس پیدایش ادیان تاریخی را بررسی می‌کنیم و روشن می‌سازیم که از نظر شوپنهاور همۀ ادیان در یک روند تدریجی از دو دین برهمایی و بودایی منبعث شده‌اند و هر چه بهرۀ بیشتری از این دو داشته باشند معقول‌تر هستند. در بحث از تقسیم‌بندی ادیان بزرگ خواهیم دید که شوپنهاور ادیان را به خوش‌بین و بدبین تقسیم می‌کند و علت گرایش او به ادیان هندی بدبین بودن آنها است. در ادامه جنبه‌های مثبت و منفی دین از نگاه شوپنهاور مد نظر قرار می‌گیرد. او اموری مانند تحجر را از معایب دین و مواردی مانند تسلی‌بخشی را از محاسن آن برمی‌شمارد. در پایان برخی انتقادها به دیدگاه‌های او در خصوص دین، از جمله عرفی‌سازی دین، مطرح می‌شود. مقالۀ حاضر نشان می‌دهد که به رغم ناسازگاری فلسفۀ شوپنهاور با آموزه‌های دینی، نظام فلسفی او، تا اندازه‌ای، متأثر از ادیان شرقی و مسیحیت زاهدانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Metaphysics of the Masses: A Research on the Role of Religion in Schopenhauer's Philosophy

نویسندگان [English]

  • AmirAbbas Soulikhani 1
  • Hedayat Alavitabar 2

1 Ph.D. Candidate in Philosophy of Religion, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Arthur Schopenhauer is usually considered as an atheist and nihilist philosopher. Although this view is not wrong, but overemphasizing it has led to the neglect of religious discussions in his philosophy. This essay will try to study the different aspects of Schopenhauer’s considerations on religion. To do this, after preliminary points, his view on the origins of religion is studied and it is revealed that Schopenhauer denies a supernatural origin for religion and seeks its roots in human boredom and his desire for immortality. We then examine the emergence of historical religions and clarify that, from his viewpoint, all religions are derived from two religions, Brahmanism and Buddhism, in a gradual process, and the more they benefit from these two, the more reasonable they are. In the discussion about the classification of great religions, we will see that Schopenhauer divides religions into optimistic and pessimistic, and the reason for his inclination towards Indian religions is their pessimism. The essay, then, considers the positive and negative aspects of religion from Schopenhauer's point of view. He regards things like fanaticism as the demerits of religion and things like consolation as the merits of religion. Finally, some criticisms against his views on religion, including the secularization of religion, are raised. The present essay shows that despite the incompatibility between Schopenhauer’s philosophy and religious doctrines, his philosophical system is, to some extent, influenced by Eastern religions and ascetic Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthur Schopenhauer
  • origins of religion
  • types of religion
  • functions of religion
  • pessimism
بلاذری، احمد بن یحیی. 1346. فتوح البلدان. ترجمۀ آذرتاش آذرنوش. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
بویس، مری. ۱۳۸۸. «ریشه‌های فلسفۀ زرتشتی»، ترجمۀ سعید زارع، در جستاری در فلسفۀ زرتشتی. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
بهار، مهرداد. ۱۳۷۶. جستاری چند در فرهنگ ایران. تهران: فکر روز.
بیهقی، ابوالفضل. 2536. تاریخ بیهقی. به تصحیح علی‌اکبر فیّاض. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
رضی، هاشم. 1384. زرتشت: پیامبر ایران باستان. تهران: بهجت.
شایگان، داریوش. 1389. ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، ج. ۱. تهران: امیرکبیر.
«وندیداد». ۱۳۸۵. در اوستا، ج. ۲، به کوشش جلیل دوستخواه. تهران: مروارید.
Cartwright, David. 2005. Historical dictionary of Schopenhauer's philosophy. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Copleston, Frederick. 1946. Arthur Schopenhauer: Philosopher of pessimism. Published by the Jesuit Fathers of Heythrop College.
Gibbon, Edward. 2001. The history of the decline and fall of the Roman empire. New York: Penguin Books.
Golomb, Jacob. 2020. “The inscrutable riddle of Schopenhauer’s relations to Jews and to Judaism.” In Oxford handbook of Schopenhauer. New York: Oxford University Press.
Gonzales, Robert. 1982. “Schopenhauer's demythologization of Christian asceticism.” Auslegung: a journal of philosophy 9(1).
Gracia, Jorge. 2004. “Suarez and later Scholasticism.” In Routledge history of philosophy, vol. 3, edited by John Marenbon. London & New York: Routledge.
Hannan, Barbara. 2009. The riddle of the world: A reconsideration of Schopenhauer’s philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Janaway, Christopher. 2006. “Schopenhauer’s pessimism.” In Cambridge Companion to Schopenhauer. Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. 1922. Critique of pure reason. Translated by F. Max Müller. New York: The Macmillan Company.
Kerferd, G. B. 2005. “The Sophists.” In Routledge history of philosophy, vol 1, edited by C. C. W. Taylor. London & New York: Routledge.
Macrae, Duncan. 2016. Legible religion: Books, gods and rituals in Roman culture. London: Harvard University Press.
Manion, Gerard. 2020. “Schopenhauer and Christianity.” In Oxford handbook of Schopenhauer, Edited by Robert L. Wicks. New York: Oxford University Press.
Nietzsche, Friedrich. 2005. Daybreak: Thoughts on the prejudices of morality. Translated by R. J. Hollingdale. Cambridge: Cambridge University Press.
Northover, Richard. 2022. “Schopenhauer and religion: Translating myth into metaphysics.” Theological Studies 78(2).
Polka, Brayton. 2014. Rethinking philosophy in light of the Bible. Lanham: Lexington Books.
Ryan, Christopher. 2017. “Schopenhauer and Gotama on life’s suffering.” In Schopenhauer handbook. Bloomington: Palgrave Macmillan.
Schopenhauer, Arthur. 1903. On the fourfold root & on the will in nature. Translated by Karl Hillebrand. London: George Bell & Sons.
Schopenhauer, Arthur. 1915. Essays of A. Schopenhauer. Translated by T. Bailey Saunders. New York: The Macmillan Company.
Schopenhauer, Arthur. 1969a. The world as will and representation, vol 1. Translated by E. F. J. Payne. New York: Dover Publication.
Schopenhauer, Arthur. 1969b. The world as will and representation, vol 2. Translated by E. F. J. Payne. New York: Dover Publication.
Schopenhauer, Arthur. 2000. Parerga and Paralipomena, vol 2. Translated by E. F. J. Payne. Oxford: Oxford University Press.
Septuagint. 2007. Edited by Albert Pietersma & Benjamin G. Wright. Oxford: Oxford University Press.
Singh, R. Raj. 2010. Schopenhauer: A guide for the perplexed. London: Continuum.
Vanden Auweele, Dennis. 2014. “Schopenhauer on religious pessimism.” International Journal for Philosophy of Religion 78: 53-71. https://doi.org/10.1007/s11153-014-9479-9
Young, Julian. 2005. Schopenhauer. London & New York: Routledge.