مولفه‌های کثرت‌گرایی دینی کیث وارد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

در برابر نقدهای واردشده بر نظریه کثرات‌گرایی دینی جان هیک در زمینه چرایی و چگونگی حقانیت و نجات ادیان و همچنین استخراج مبانی و الگوی نظریه دینی وی، سعی فلاسفه و الهی‌دانان بر این بود که در عین احترام به اصل گشودگی نظریه دینی هیک، به اصلاح و تکمیل نظریه وی در باب مسئله واقع‌نمایی تمام تجربیات دینی بپردازند. در این میان کیث وارد، در عین طبیعی و مفید دانستن مسئله تنوع ادیان و قدردانی از جان هیک، بر مرز بین درست یا قابل قبول بودن و کفایت یا گشودگی بُعد اعتقادی دین نسبت به آینده و همچنین درک متقابل تکاملی ما از آن تأکید می‌ورزد. او تلاش دارد پشتوانه رویکرد جدیدی در باب کثرت‌گرایی دینی به نام کثرت‌گرایی نرم باشد. او با نقد لوازم رویکرد حداکثری، به ویژه مبنای معرفتی و نتایج ناپذیرفتنی آن، بر موارد مهمی چون اهمیت بُعد اعتقادی دین، اجتناب از خودبسندگی دینی، و توجه به تحول جهان‌بینی‌های برخاسته از اعتقادات دینی در طول تاریخ تأکید دارد. در این تحقیق، علاوه بر تبیین مؤلفه‌های کثرت‌گرایی کیث وارد، نتایج و لوازم منطقی کثرت‌گرایی نرم و گشوده او نیز استخراج شده است: گشودگی در لزوم کفایت باورهای دینی خود، احترام ادیان به یکدیگر و اهمیت عمق‌بخشی به معنویت خود، وجود امکان تفاهم در اختلاف اغراق‌آمیز ادیان، تعهدی خطاپذیر از تجربه واقعیت دینی خود و احترام به وجود ادیان متنوع، و بازنگری دقیق در دسته‌بندی ادیان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elements of Keith Ward’s Religious Pluralism

نویسندگان [English]

  • Pegah Jamshidi 1
  • Qodratullah Qorbani 2

1 Master Student of Philosophy of Religion, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Keith Ward tries to choose a new approach to religious pluralism called "soft and open religious pluralism." Considering the question "What are Keith Ward's elements of religious pluralism?" this paper attempts to explain how he overcame John Hick's religious pluralism and introduced his soft and open religious pluralism, as well as its logical requirements. By criticizing John Hick's extreme approach to religious pluralism, particularly its epistemic basis and unacceptable results, Ward emphasizes the possibility of divine manifestation in all religious traditions, the importance of the doctrinal dimension of religion, the avoidance of adequacy of religion, and the development of religious worldviews. He believes it is unacceptable to believe that all religions have one internal core that can be understood only by a limited number of people. According to his viewpoint, the experience of divine reality cannot be wholly explainable and comprehensible. Also, making a difference between internal and external forms of religion may lead to an exclusivist approach. Some of the more important consequences of Keith Ward's tendency to open religious pluralism are: openness to other religions, not adopting an exclusivist viewpoint, respecting religious struggles and striving to excel in one's own spirituality, fostering mutual understanding among religions, and recognizing that our understanding and commitment to our religion is insufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Pluralism
  • Open and Soft Approach
  • Doctrinal Dimension
  • Divine Reality
  • Keith Ward
کریمی، سودابه. 1394. «مقدمه». در در باب دین: معنا، رویکرد و آینده، نوشتۀ کیث وارد. تهران: حکمت.
Coakley, Mary. 2013. God, Sexuality and the Self. Cambridge University Press.
Hick, john. 2004. An Interpretation of Religion Human Responses to the Transcendent. Palgrave Macmillan.
Rosen, Mark D. 2007. “Hard or Soft Pluralism?: Positive, Normative, and Institutional Considerations of States’ Extraterritorial Powers.” Saint Louis University Law Journal 51(3).
Schleiermacher, Friedrich. 1989. The Christian Faith. Translated by H. R. Machintosh and J. S. Stewart. Edinburgh: T and T Clark.
Ward, Keith. 2006. “Pluralism from a Christian Perspective.” In Abraham's Children: Jews, Christians and Muslims in Conversation, edited by Norman Solomon, Richard Harries, and Tim Winter. T & T Clark.
Ward, Keith. 1990. “Truth and the Diversity of Religions.” Religious Studies 26(1): 1-18.
Ward, Keith. 1994. Religion and Revelation: A Theology of Revelation in the World’s Religions. Oxford: Clarendon Press.
Ward, Keith. 2007. Christianity: A Beginner’s Guide. One world Publications
Ward, Keith. 2008a. The Case for Religion. One world Publications.
Ward, Keith. 2008b. Is Religion Dangerous? An Irish Quarterly Review 97(388): 413-419.
Ward, Keith. 2019. Religion in the Modern World Celebrating Pluralism and Diversity. Cambridge University Press.
Ward, Keith. 2020. “Naturalism.” Think 56(19).