ایمان به‌مثابه مخاطره اعتقادی : مقایسه دیدگاه جان بیشاپ و جان شلنبرگ در باب ایمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران

2 استادیار گروه فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

چگونگی توصیف و توجیه ایمان از موضوعات مهم در معرفت‌شناسی دینی است. در معرفت‌شناسی دینی مدل‌های توصیفی و توجیهی مختلفی برای ایمان پیشنهاد شده است. یکی از این مدل‌ها «ایمان به مثابه مخاطره اعتقادی» است. در این تلقی از ایمان، می‌توان در وضعیت ایهام معرفتی در نبود دلایل در دسترس به نفع باور یا ایمان دینی، با آگاهی از نبود دلایل موجود، مخاطرۀ اعتقادی کرد. در این مقاله، نخست دو مدل توصیفی ایمان جان بیشاپ و جان شلنبرگ -از مدافعان «ایمان به مثابه مخاطره اعتقادی»- توضیح داده شده است. سپس به این مطلب پرداخته می‌شود که این دو چگونه مبتنی بر چهار شیوه معرفتی، روان‌شناختی، اخلاقی و عملی، ایمان مد نظر خود را ارزیابی می‌کنند. جان بیشاپ مدل مخاطره اعتقادی خود را کاملاً ملتزم به باور و جان شلنبرگ ناملتزم به باور ترسیم می‌کند. در ادامه با مقایسه این دو مدل، ویژگی‌هایی که شایسته است در ارائه مدل توصیفی و توجیهی از ایمان در نظر گرفته شود برشمرده شده است: توجه به توجیه درزمانی در کنار توجیه هم‌زمانی، توجه به حساسیت معرفتی دین‌داران بر اساس یک دغدغه برون‌دینی، در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی و سنخ‌های روانی مختلف دین‌داران و غیردین‌داران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Faith as Evidential Venture: A Comparison of John Bishop and John Schellenberg's Views on Faith

نویسندگان [English]

  • Karim Karami 1
  • Seyed Amir Akrami 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Philosophy of Religion, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Philosophy of Religion, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the significant issues in religious epistemology is how to describe and justify faith. In religious epistemology, various descriptive and justifying models of faith have been proposed, one of which is faith as an “evidential venture.” In this view, one who is aware of the absence of sufficient reasons, in respect of evidential ambiguity, can Venture in favor of religious belief or faith. This article introduces two descriptive models of faith from the viewpoint of John Bishop and John Schellenberg –two significant proponents of faith as an evidential venture. The next step discusses how they evaluate their faith models in terms of four criteria: evidential, psychological, moral, and practical. John Bishop presents his faith model as a fully-doxastic venture, and John Schellenberg as a nondoxastic venture. Finally, by comparing these two models, some features that should be considered in proposing descriptive and justifying models of faith are mentioned: paying attention to diachronic justification besides the synchronic one, paying attention to the epistemic sensitivity of the believers based on an outsider concern about religion, and considering the personal and psychological distinctions among each person of believers and nonbelievers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faith as Evidential Venture
  • John Bishop
  • John Schellenberg
  • Fully-doxastic Venture
  • Nondoxastic Venture
شهرستانی، شیما، و محسن جوادی. 1390. «تحلیل ایمان‌گرایی جان بیشاپ». پژوهشنامه فلسفه دین 9(2): 97-112.
Alston, William. 2007. “Audi on Nondoxastic faith.” In Rationality and the Good, edited by Mark Timmons, John Greco, Alfred R. Male. NY: Oxford University Press.
Bishop, John. 2007. Believing by Faith. NY: Oxford University Press.
Bishop, John. 2016. “Faith”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/faith/>.
Buckareff, Andrei. 2009. “Permissible Faith Ventures, A Review of John Bishop’s Believing by Faith”. Sophia 48: 85-90.
Eklund, Dan-Johan. 2014. “Is Non-Evidential Believing Possible? John Bishop on Passionally Caused Beliefs.” Religious Studies 50(3): 309-320.
Griffioen, Amber. 2014. “(Ad-)ventures in Faith: A Critique of Bishop’s Doxastic Venture Model”. Religious Studies 50: 1-17.
Howard-Snyder, Daniel. 2019. “Three Arguments for Thinking that Faith Does Not Entail Belief.” Pacific Philosophical Quarterly 100(1): 114-128.
McKim, Robert. 2001. Religious Ambiguity and Religious Diversity. Oxford University Press.
Penelhum, Terence. 1983. God and Skepticism. Reidel Publishing Company.
Schellenberg, J. L. 2005. Prolegomena to a Philosophy of Religion. Ithaca: Cornell University Press.
Schellenberg, J. L. 2007. The Wisdom to Doubt: A Justification of Religious Skepticism. Ithaca: Cornell University Press.
Schellenberg, J. L. 2009. The Will to Imagine: A Justification of Skeptical Religion. Ithaca: Cornell University Press.
Schellenberg, J. L. 2013. Evolutionary Religion. Oxford: Oxford University Press.
Swinburne, Richard. 2005. Faith and Reason. Oxford: Clarendon Press.