انسان متعالی و رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشکده فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

مسئله ایمان و سازگاری یا عدم سازگاری آن با عقل و همچنین توجیه باورهای دینی بر پایه عقلانیت از دیرباز به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل فلسفه دین محسوب شده است. فیلسوفان و اندیشمندان بسیاری به بررسی این موضوع غامض و نقد دیدگاه‌های یکدیگر پرداخته‌اند. سورن کرکگور، متفکر برجسته دانمارکی، که به پدر اگزیستانسیالیسم معروف است، یکی از ایده‌پردازان مهم دربارۀ رابطۀ ایمان و عقل است. او عقلانی کردن ایمان را امری متناقض می‌داند و قائل به تفکیک قلمرو ایمان از قلمرو عقل و همچنین تقدم ایمان بر عقل است. به عقیده او ایمان، حقیقتی انفسی و از جنس شور است، و عقل آفاقی‌اندیش هرگز قادر به درک حقایق انفسی نیست. این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش اول مبانی فکری-فلسفی کرکگور را بررسی می‌کنیم. در بخش دوم نظریۀ کرکگور در باب حقیقت ایمان، و در بخش سوم نظریۀ او در باب رابطۀ عقل و ایمان را شرح و بسط می‌دهیم. در بخش چهارم انسان سعادتمند و مظهر متعالی اگزیستانس را از منظر کرکگور معرفی خواهیم کرد؛ و سرانجام در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نکات و نتایج به‌دست‌آمده خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transcendent Human and the Relationship between Reason and Faith from Kierkegaard's Perspective

نویسندگان [English]

  • Matinossadat Arabzadeh 1
  • Abolghasem Fanaei 2

1 Ph.D. Student in Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

The issue of faith and its compatibility or incompatibility with reason as well as the justification of religious beliefs based on rationality has long been considered as one of the most challenging issues in the philosophy of religion. Many philosophers and thinkers have examined this ambiguous issue and criticized each other's views. Soren Kierkegaard, a prominent Danish religious thinker known as the father of existentialism, is one of the most important theorists of the relationship between faith and reason. He considers the rationalization of faith to be contradictory. He believes that the realm of faith is separate from the realm of reason, and that faith has primacy over reason. According to him, faith is a subjective truth and a kind of passion, and the reason that seeks for objective truths can never comprehend subjective truths. This article consists of five sections. In Section (1) we examine the intellectual and philosophical foundations of Kierkegaard’s position. In Section (2) we describe Kierkegaard’s theory of the nature of faith, and in Section (3) we explore his theory about the relationship between reason and faith. In Section (4) we will introduce the notion of blissful human and the transcendental manifestation of existence from Kierkegaard's point of view.  Finally, in Section (5), we will conclude and summarize the obtained points and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kierkegaard
  • Existentialism
  • Reason and Faith
  • Subjective Truth
  • Objective Reasoning
  • Kierkegaard on Passion  
استراترن، پل. 1378. آشنایی با کیرکگارد. ترجمه علی جوادزاده. تهران: مرکز.
اکبری، رضا. 1386. ایمان گروی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
اندرسن، سوزان لی. 1397. فلسفه کرکگور. ترجمه خشایار دیهمی. تهران: طرح نو.
ایوانز، سی. استیو. 1383. «کرکگور»، ترجمه ایرج احمدی، مجله فلسفه و کلام اسلامی ناقد 3: 219-226.
آدامز، رابرت مری هیو. 1381. «ادله کرکگور بر ضد استدلال آفاقی در دین»، در سیری در سپهر جان، مقالات و مقولاتی در معنویت. ترجمۀ مصطفی ملکیان. تهران: نگاه معاصر.
پورمحمدی، نعیمه. 1390. ایمان و اخلاق: رویکردی به الهیات کرکگور و اشاعره متقدم. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
دی کاپوتو، جان. 1397. چگونه کرکگور بخوانیم. ترجمه صالح نجفی. تهران: نی.
طلایی ماهانی، محسن. 1386. «بازسازی تفکر کرکگور در مقوله ایمان»، فصلنامه حکمت 1: 119-136.
کاپلستون، فردریک. 1375. تاریخ فلسفه، ج. 7، ترجمه داریوش آشوری. تهران: علمی و فرهنگی.
کرکگور، سورن. 1374. «انفسی بودن حقیقت است»، ترجمه مصطفی ملکیان، نقد و نظر 3-4: 62-81.
کرکگور، سورن. 1393. ترس و لرز. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نی.
مک کواری، جان. 1377. فلسفه وجودی. ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: هرمس.
نصرتی، یحیی، و محسن رحیمی غازانی. 1395. عقل و ایمان از دیدگاه کرکگور. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
Alfred, George. 1967. Existential Philosophers. McGraw Hill Book Company.
Climacus, Johanes. 1985. Philosophical Fragments. Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press.
Climacus, Johanes. 1992. Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press.
Evans, C. Stephen. 1983. Kierkegaard’s “Fragments” and “Postscript”: The Religious Philosophy of Johannes Climacus. Humanities Press International INC.
Evans, C. Stephen. 1992. Passionate Reason: Making Sense of Kierkegaard’s Philosophical Fragments. Indiana University Press.
Evans, C. Stephen. 1998. Faith beyond Reason. Edinburgh: Edinburgh University press.
Evans, C. Stephen. 1999. “Kierkegaard, Soren Aabye.” in The Cambridge Dictionary of Philosophy, edited by Robert Audi. Cambridge University Press.
Evans, C. Stephen. 2006. Kierkegaard on Faith and the Self. Baylor University Press.
Evans, C. Stephen. 2010. “Faith and Reason in Kierkegaard’s Concluding,” in Kierkegaard’s Concluding Unscientific Postscript: A Critical Guide, edited by Rick Anthony Furtak. Cambridge University Press.
Kierkegaard, Soren. 1833-1855. Journals and Papers.
Kierkegaard, Soren. 1842. Notes on Schelling’s Berlin Lectures.
Kierkegaard, Soren. 1857. The Point of View for My Work as an Author.
Kierkegaard, Soren. 1941. Fear and Trembling and The Sickness unto Death. Translated by Walter Lowrie. Princeton University Press.
Kierkegaard, Soren. 1944. Either/or, Vol. II. Translated by Walter Lowrie and Humphery Milford. Oxford University Press.
Kierkegaard, Soren. 2000. The Essential Kierkegaard. Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press.
Kierkegaard, Soren. 2009. Concluding Unscientific Postscript to the Philosophical Fragments. Edited and translated by Alastair Hannay. Cambridge University Press.
Macuarrie, John. 1972. Existentialism. New York: World Publishing.
Malantschuk, Gregor. 2003. Kierkegaard’s Concept of Existence. Marquette University Press.
Wahl, Jean. 1949. Etudes Kierkegaardiennes. Paris: Vrin.
Walsh, Sylvia. 2009. “Kierkegaard Thinking Christianly”, in An Existential Mode Christian Theology in Context. Oxford University Press.