نگاهی انتقادی به معرفت‌شناسی فضیلت به روایت لیندا زاگزبسکی: چند ایراد اولیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

در قرائت لیندا زاگزبسکی از معرفت‌شناسی فضیلت عناصر بسیاری در کنار هم قرار گرفته‌اند. در این نظریۀ ترکیبی -اگر نگوییم التقاطی- زمینه برای طرح ایرادات بسیار است. در این مقاله، پس از ارائه تقریری بسیار مختصر از لبّ نظریۀ معرفت‌شناسی فضیلت زاگزبسکی، چهار ایراد درباره آن مطرح شده که از این قرارند: فضیلت و باورِ برآمده از مسیری که زاگزبسکی ترسیم می‌کند در همه موارد شرط لازم و کافی برای حصول معرفت نیست؛ تفکیک میان فضایل طبیعی و اکتسابی و نقش هر کدام از آنها در کسب معرفت در نظریه زاگزبسکی به روشنی تبیین نشده و قابل مناقشه است؛ جایگاه عامل و باورنده در نظریۀ زاگزبسکی به مثابه فاعل و دارنده شناخت، از منظر اعتمادگرایانه و طبیعی‌گرایانۀ محض قابل مناقشه است؛ از منظر علوم تجربی و همچنین فلسفه مبتنی بر آزمون، فضایل و رذایل و فهرست آنها به شکلی دیگر تبیین می‌شود؛ و نهایتاً این که جایگاه انگیزۀ کسب معرفت و همچنین رانه‌هایی که به حصول معرفت منجر می‌شوند قابل مناقشه است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Zagzebski’s Theory of Virtue Epistemology: Some Preliminary Objections

نویسنده [English]

  • Akram Askarzadeh Mazraeh

Associate Professor, Department of Philosophy, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Linda Zagzebski’s reading of virtue epistemology is consisted of several elements. In her synthetic theory, if not eclectic, there are many defects. In this research, after providing a very short explanation of the core of the theory, four defects are introduced. The virtue and belief obtained throughout the path pictured by Zagzebski are not the required and adequate conditions to achieve knowledge; the difference between the natural and acquired virtue and their role in attaining virtue are not clearly elaborated and there is room for further debate; the position of agent and believer –as the possessor of knowledge- in her theory is questionable from mere naturalistic and reliablistic viewpoint, and there is a different way of elaborating on virtues and vices from experimental sciences viewpoint and the test-based philosophy perspective. Eventually, the position of the motivation to attain knowledge and the impulses that lead to knowledge are questionable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linda Zagzebski
  • Virtue Epistemology
  • Naturalism
  • Reliabilism
ارسطو. 1385. اخلاق نیکوماخس. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو.
جوادپور، غلامحسین، و محسن جوادی. 1393. «چیستی فضایل عقلانی و نسبت‌سنجی آنها با فضایل اخلاقی»، نامه اخلاق 23: 97-118.
زاگزبسکی، لیندا. 1392. معرفت‌شناسی. ترجمۀ کاوه بهبهانی. تهران: نی.
زاگزبسکی، لیندا. 1396. فضایل ذهن: تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخلاقی معرفت. ترجمۀ امیرحسین خداپرست. تهران: کرگدن.
Axtell, Guy. 1997. “Recent work on virtue epistemology.” American Philosophical Quarterly 34(1): 1-26.
Hume, David. 2007. A Treaties of Human Nature, Book 2. Edited by David and Mary Norton. Oxford University Press.
Baehr, Jason. 2011. The Inquiring Mind: on intellectual virtue and virtue epistemology. Oxford University Press.
Baehr, Jason. 2005. “Character in Epistemology,” Philosophical Studies128.
Greco, John. 1992. “Virtue in Epistemology,” pp. 287-315 in The Oxford Handbook of Epistemology, edited by Paul K. Moser. Oxford University Press.
Greco, John. 2000. “Two kinds of intellectual virtue.” Philosophy and Phenomenological Research 60(1): 179-184.
Feldman, Richard. 1999. “Contextualism and skepticism.” Philosophical perspectives 13: 91-114.
Knobe, Joshua, and Shaun Nichols. 2017. “Experimental Philosophy,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/experimental-philosophy/>.
Weinberg, Jonathan M., Shaun Nichols, and Stephen Stich. 2001. “Normativity and epistemic intuitions.” Philosophical topics 29(1/2): 429-460.
Chisholm, Rodrick. 1969. Perceiving: A Phillosophical Study. Cornell University Press.
Macintyer, Alasdair. 1984. After Virtue. University of Notre Dame Press.
Sosa, E. 1991. Knowledge in Perspective, Selected Essay in Epistemology. Cambridge University Press.
Zagzebski, Linda. 1994. “The inescapability of Gettier problems.” The Philosophical Quarterly (1950-) 44, no. 174: 65-73.
Zagzebski, Linda. 1996. Virtue of the Mind: an inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge. Cambridge University Press.
Zagzebski, Linda. 1999. “What Is Knowledge?,” in Blackwell Guide to Epistemology, edited by Ernest Sosa. Blackwell.
Zagzebski, Linda. 2000. “From Reliabilism to Virtue Epistemology,” in Knowledge, Belief and Character: Readings in Virtue Epistemology, edited by Guy Axtell. Oxford University Press.
Zagzebski, Linda. 2000. “Responses,” in Philosophy and Phenomenological 60(1): 207-219.
Zagzebski, Linda. 2009. On Epistemology: an inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge. Cambridge University Press.
Zagzebski, Linda. 2012. Epistemic Authority: a theory of trust, authority and authonomy in belief. Oxford University Press.