پدیدارشناسی معنای زندگی در اندیشه هوسرل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

ادموند هوسرل، فیلسوف سرشناس معاصر، با تکیه بر حیث التفاتی آگاهی، روش نوین پدیدارشناسی استعلایی را در فلسفه غرب مطرح کرد. طبق این روش، بر خلاف تجربه‌باوران، حقیقت نه ریشه در تجربه‌های حسی از جهان فیزیکی دارد، نه از عناصر متافیزیکی برمی‌خیزد، بلکه امری است که پیشاروی آگاهی قرار گرفته و متعلَّق آن به حساب می‌آید. در این فرایند، جهان فیزیکی به تعلیق درمی‌آید و آنچه باقی می‌ماند آگاهی و تجربۀ التفاتی و ایدئال از ذات اشیاء است. از این رو، جهان آن گونه که بر آگاهی پدیدار می‌شود معیار حقیقت خواهد بود. از نظر او، تنها راه تبدیل شدن فلسفه به علمی متقن و به تبع آن رهایی از بحران جهان معاصر و دست‌یابی به عالم زندگیِ مطلوب به‌کارگیری روش پدیدارشناسی استعلایی است. هوسرل پرسش از معنای زندگی را به شکل مستقیم مورد بررسی قرار نداده، اما چشم‌انداز نوینی را برای عالم زندگی تصویر کرده است. طبق این نگرش نوین، که در پژوهش حاضر تحلیل خواهد شد، زندگی آن گونه که بر ما پدیدار شده و شهود بی‌واسطه از آن داریم، حقیقتی استعلایی است که بر بستر عقلانیت می‌تواند افق نوینی را برایمان بگشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Phenomenological Meaning of Life in Husserl’s Thought

نویسنده [English]

  • َAlireza Faraji

Assistant professor of philosophy, PNU University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The well-known contemporary philosopher, Edmund Husserl, relying on the intentionality of consciousness, introduced a new method of transcendental phenomenology in Western philosophy. According to this method, contrary to empiricists, truth is not rooted in sensory experiences of the physical world, nor arises from metaphysical elements, but is something that is subject to consciousness and is considered to belong to it. In this process, the physical world is suspended, and what remains is the deliberate and ideal knowledge and experience of the nature of things. Hence, the world as it appears on consciousness will be the standard of truth. In his view, the only way for philosophy to become a sound science and, consequently, to get rid of the crisis of the contemporary world and to achieve the desired life-world is to use the method of the transcendental phenomenology. Husserl did not address the question of the meaning of life directly, but portrayed a new perspective on the life-world. According to this new approach, which will be analyzed in the present study, living as it appears to us and having direct intuition of it, is a transcendental truth that on the basis of rationality can open a new horizon for us.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Intentionality
  • Crisis
  • Meaning of Life
  • Husserl
اسپیگلبرگ، هربرت، و کارل شومان. 1391. جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی. ترجمۀ مسعود علیا. ویراستۀ هومن پناهنده. تهران: مینوی خرد.
اسمیت، دیوید وودراف. 1394. درآمدی بر هوسرل. ترجمه محمدتقی شاکری. تهران: حکمت.
بیات، محمدرضا. 1390. دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
بل، دیوید. 1376. اندیشه‌های هوسرل. ترجمه فریدون فاخمی. تهران: مرکز.
سارتر، ژان پل. 1394. استعلای خود. ترجمه علیرضا فرجی. ایلام: ریسمان.
خاتمی، محمود. 1397. مدخل فلسفۀ هوسرل. تهران: علم.
رشیدیان، عبدالکریم. 1384. هوسرل در متن آثارش. تهران: نی.
مایول، ویکتور ویلارد. 1398. هوسرل. ترجمه سینا روئیایی. تهران: نگاه.
ویتگنشتاین، لودویگ. 1394. رساله منطقی-فلسفی. ترجمه سروش دباغ. تهران: هرمس.
هوسرل، ادموند. 1384. تأملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نی.
Siles i Borràs, Joaquim. 2010. The Ethics of Husserl’s Phenomenology: Responsibility and Ethical. London: Continuum.
Bernet, Rudolf. 2005. Edmund Husserl: Critical Assessment of Leading Philosophers. London and New York: Routledge.
Heidegger, Martin. 1962. Being and Time. Translated by John Macquarrie and Edward Robinson. Blackwell.
Cunningham, Suzanne. 1976. Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl. Springer Netherlands.
Husserl, Edmund. 1977. Phenomenological Psychology: Lectures, Summer Semester, 1925. Translated by John Scanlon. Martinus Nijhoff / the Hague.
Husserl, Edmund. 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Translated by David Carr. Northwestern University Press.
Husserl, Edmund. 1999. The Idea of Phenomenology. Translation and introduction by Lee Hardy. Kluwer Academic Publishers.
Husserl, Edmund. 1989. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, Vol. 2. Translated by Ted. E. Klein. Martinus Nijhoff.
Husserl, Edmund. 1971. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological philosophy, Vol. 1. Translated by Ted. E. Klein. Martinus Nijhoff.
Husserl, Edmund. 2001. Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic. Translated by Anthony J. Steinbock. Kluwer Academic Publishers.
Mohanty, J. N. 1976. Edmund Huserl's Theory of Meaning. Martinus Nijhof / the Hugue.
Merleau-ponty, Maurice. 2002. Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. Routledge.
Metz, Taddeus. 2019. God, Soul and the Meaning of Life. Cambridge University Press.
Tymieniecka, Anna-Teresa. 2010. Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century. Springer.
Tymieniecka, Anna-Teresa. 2007. Phenomenology of Life: From the Animal Soul to the Human Mind. Springer.
Wittgenstein, Ludwig. 1958. Philosophical Investigations. Translated by G.E.M. Anscobe. Blackwell.
Welton, Donn. 1999. The Essential Husserl: Basic Writings in Transcendental Phenomenology. Indiana University Press.
Zahavi, Dan. 2017. Husserl's Legacy: Phenomenology, Metaphysics, and Transcendental Philosophy. Oxford University Press.