مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته کلام و فلسفه دین ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ؛ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزۀ فلسفۀ دین مدل‌هایی است که در حوزۀ الهیات از مفاهیم بازی زبانی و نحوه‌های زندگی ویتگنشتاین اخذ شده است. این مدل‌ها در ظاهر با این که ریشۀ فکری یکسانی در خاک اندیشه ویتگنشتاین دارند و گاهی انتقاداتی مشابه به آنها وارد شده است، در باطن امر برخی از این مدل‌ها بهتر توانسته‌اند از این انتقادات جان سالم به در برند. در این مقاله، دو مدل معروف ویتگنشتاینی را مورد بررسی قرار می‌دهیم: مدل زبانی‌ـ‌فرهنگی جورج لیندبک در حوزۀ دین و الهیات؛ و مدل مبتنی بر آرای نوویتگنشتاینی دی زد فیلیپس. هر دوی این مدل‌ها تلاش کرده‌اند تا پاسخی درخور به نقدهای عقلانیت جهانی بدهند. در ادامۀ مقاله نشان خواهیم داد که مدل لیندبک توانسته است پاسخ قاطع‌تری به نقدها بدهد و از این لحاظ برتری مشخصی بر سایر مدل‌های ویتگنشتاینی از جمله مدل فیلیپس دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theological Models of Lindbeck and Phillips: A Comparison

نویسندگان [English]

  • Seyed Amirreza Mazari 1
  • Jahangir Massoudi 2

1 PhD. Student of Philosophy of Religion, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor at Department of Islamic Philosophy and Theosophy, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

One of the controversial topics in philosophy of religion is the Wittgensteinian theological models based on his notions of language game and lifestyle. Ostensibly, all these models result from the thoughts of the same person and have been at times subject to the same criticisms. However, some of the models have been more capable of offering convincing responses to those criticisms. The current study aims to investigate two popular models based on Wittgensteinian ideas. The first one is George Lindbeck’s cultural-linguistic approach in the field of religion and theology and the second is D.Z. Phillips’s model based on the philosophy of later Wittgenstein. They both have sought to provide appropriate responses to the criticisms which are based on the universality of rationality. It will be shown, however, that the approach adopted by Lindbeck has been of more success, because it has managed to compensate for the flaws found in the model Phillips has come up with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theological Model
  • Cultural-linguistic Approach
  • Wittgenstein
  • George Lindbeck
  • D.Z. Phillips
هیک، جان. 1381. فلسفه دین. ترجمۀ بهزاد سالکی. تهران: انتشارات بین المللی الهدی.
Corner, Mark. 1988. “Review of The Nature of Doctrine by George Lindbeck.” Modern Theology 3.
Lindbeck, George. 1984. The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age. London: stick.
Lindbeck, George. 1989. “Scripture, Consensus and Community.”in Biblical Interpretation in Crisis: The Ratzinger Conference on Bible and Church, edited by Richard John Neuhaus and Grand Rapids. MI: Eerdmans.
Loughlin, Gerard. 1996. Telling God’s Story, Bible, Church and Narrative Theology. Cambridge University Press.
Philips, D. Z. 1970. Faith and Philosophical Enquiry. London: Routledge and Kegan Paul.
Philips, D. Z. 1981. The Concept of Prayer. Oxford, Basil: Blackwell.
Philips, D. Z. 1988a. Faith after Foundationalism. London: Routledge.
Philips, D. Z. 1988b. “Lindbeck’s Audience.” Modern Theology 4(2): 133-154.
Placher, William C. 1987. “Paul Ricouer and Postliberl Theology: A conflict of Interpretations?” Modern Theology 4(1).
Stell, Stephen L. 1993. “Hermeneutics in Theology and the Theology of Hermeneutics, beyond Lindbeck and Tracy.” Journal of the American Academy of religion 61(4): 679-703.
Wainright, Geoffrey. 1988. “Ecumenical Dimensions of Lindbeck‘s ‘The Nature of Doctrine.’” Modern Theology 4(2).