هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فلسفۀ علم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشکده تاریخ علم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه علم، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

جهان نیوتن شامل اتم‌هاست که با حرکت در فضای خالی پدیده‌های طبیعی را ایجاد می‌کنند. نیرو عنصر مهم دیگری در جهان نیوتن است. نیوتن منکر این است که گرانش یکی از ویژگی‌های ذاتی ماده است. این مسئله پایبندی نیوتن به برداشت سنتی جوهر را نشان می‌دهد. به ‌علاوه این مسئله دلیلی برای اعتقاد به حضور همه‌جایی خدا فراهم می‌کند. مؤلفۀ مهم دیگر هستی‌شناسی نیوتن فضا و زمان است. نیوتن به فضا و زمان مطلق اعتقاد داشت. به علاوه معتقد بود خداست که با حضور همه‌جایی‌اش فضا و زمان را حفظ می‌کند. هر موجودی و از ‌جمله خداوند، فقط در زمان و مکان وجود دارد و از آنجایی که فضا و زمان چارچوب کنش خداوند است، تأمل در طبیعت راهی برای شناخت خدا نیز هست. نیوتن معتقد بود که فلسفۀ طبیعی او در مقابل فلسفه‌های ماتریالیستی است و حضور طراحی هوشمند و کنش مدام او در جهان را نشان می‌دهد. این مقاله قصد دارد با بررسی آرای نیوتن در باب جهان مادی، فضا و زمان و خداوند، تصویر جامعی از هستی‌شناسی نیوتن ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Newton’s Ontology and Its Theological Consequences

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shaabani 1
  • Iraj Nikseresht 2
  • Abolfazl Kiyashemshaki 3

1 M.A. Graduate in Philosophy of Science, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Assistant Professor at Institute for the History of Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor at Department of Philosophy of Science, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Newton’s world consists of atoms, which cause natural phenomena with their movement through vacuum. Force is another important element of Newton’s world. Newton denies the idea that gravity is an essential property of matter. This indicates his adherence to the traditional conception of substance. Moreover, it provides a reason for him to believe in divine omnipresence. Other components of Newton’s ontology are space and time. He believes in absolute space and time and that it is God who sustains space and time, with his omnipresence. Every being, including God, exists in space and time. And since absolute space and time are God’s frame of action, contemplating about nature is a way to know God. Newton believes that his philosophy rejects material philosophy and proves an intelligent Creator and his continual action in the world. The aim of this article is to present a comprehensive image of Newton’s ontology, based on an investigation into his ideas about the material world, space, time and God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newton
  • Force
  • Space and Time
  • God
برت، ادوین آرتور. 1378. مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ترجمۀ عبدالکریم سروش. تهران: علمی و فرهنگی.
جانیاک، آندرو. 1392. نیوتن فیلسوف. ترجمۀ سعید جعفری. تهران: نیلوفر.
ژیلسون، اتین. 1389. نقد تفکر فلسفی غرب. ترجمۀ احمد احمدی. تهران: سمت.
وستفال، ریچارد. 1387. تکوین علم جدید. ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ. تهران: نی.
Brooke, John Hedley. 2014. Science and Religion. New York: Cambridge University Press.
Brooke, John Hedley. 1996. Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge University Press.
Descartes, Rene. 1985. Descartes: Selected Philosophical Writings. edited by John Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, Anthony Kenny.Cambridge & New York: Cambridge University Press.
Janiak, Andrew. 2007. “Newton and the Reality of Force.”Journal of the History ofPhilosophy 45(1) : 127-147.
Janiak, Andrew. 2010. “Substance and Action in Descartes and Newton” The Monist 93(4) : 657-677.
Koyre, Alexander. 1957. Closed World To The Infinite Universe. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
Leibniz, G. W., and Samuel Clarck. 2000. Leibniz and Clarke: Correspondence. edited by Roger Ariew. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Mcguire, J. E. and Edward Slowik. 2012. “Newton’s Ontology of Omnipresence and Infinite Space.” chap. 9 in Oxford Studies in Early Modern Philosophy Volume VI, edited by Daniel Garber and Donald Rutherford. Oxford University Press.
Newton, Issac. 1934. Sir Isaac Newton's Mathematical Principles Of Natural Philosophy And His System Of The World. edited by Florian Cajori. University of California Press.
Newton, Issac. 2004. Isaac Newton: Philosophical Writings. edited by Andrew Janiak. New York: Cambridge University Press.
Osler, Margaret. 2000. “Mechanical Philosophy.” in The History of Science and Religion in the Western Tradition: an Encyclopedia, edited by Gary B. Ferngern. New York: Garland Publishing.
Shapiro, E, Alan. 2000. “Newton Optics and Atomisim.” in The Cambridge Companion To Newton, edited by Bernard Cohen and George E. Smith. New York: Cambridge University Press.
Smith, George. E. 2004. “The methodology of the Principia.” in The Cambridge Companion To Newton, edited by Bernard Cohen and George E. Smith. New York: Cambridge University Press.
Westfall, Richard. 1971. Force in Newton’s Physics.New York: Elsevier Pubhshing Company.