ماهیت برهان از دیدگاه ماورودس و مواجهه معرفت‌شناختی با برهان‌های اخلاقی در اثبات وجود خداوند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دین پژوهشی، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار گروه فلسفه دین، دانشکده فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

در سنت برهان‌آوری کلاسیک، برهان‌های اخلاقی برای اثبات خدا اقامه شده است. به موازات این برهان‌ها و هم‌ارز با آنها براهین اخلاقی برای انکار خدا اقامه شده است. این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجود برهان‌های اخلاقی در ردّ خدا به معنای بی‌اعتباری براهین اخلاقی در اثبات خداست؟ و آیا این براهینِ ضد باعث نمی‌شود ایمان خداباوران نامعقول باشد؟ ادعای ما این است که طرحی در زمینه بازتعریف برهان یافته‌ایم که می‌تواند سبب برون‌رفت براهین اخلاقی خداباوری از چالش برهان‌های اخلاقی ضد باشد. در این پژوهش هشت برهان اخلاقی الحادی را در تاریخ فلسفه استخراج کردیم و طرح اصلاح ماهیت برهان از سوی ماورودس را بر آنها پیاده کردیم و نشان دادیم که خداباور می‌تواند همچنان از براهین اخلاقی خداباورانه دفاع کند و در باور به وجود خدا معقول باشد. البته توجه داریم که طرح اصلاح ماهیت برهان هزینه‌ای معرفت‌شناختی در پی دارد و آن این که براهین ضد نیز می‌توانند در چشم‌اندازها و دیدگاه‌های مورد پذیرش خود معقول انگاشته شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mavrodes on the Nature of Arguments and the Epistemology of Moral Arguments for the Existence of God

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Akbari Dehghan 1
  • Naeme Poormohammadi 2

1 PhD Student in Religious Studies ,Faculty of Religions ,University of Religions and Denominations, Qom, Iran

2 Assistant professor at Department of Philosophy of Religion, Faculty of Philosophy, University of Religions and Denominations, Qom, Iran

چکیده [English]

In the classical tradition of arguments for the existence of God, a number of moral arguments have been proposed. Parallel to these arguments, moral arguments against the existence of God emerged. Here a question presents itself: does the existence of moral arguments against God discredit the ones for God and make the belief of theists unjustified? Our claim is that we can propose a new notion of argumentation which shields theistic moral arguments existence against atheistic ones. In this research, we have listed eight atheistic moral arguments and modified them with respect to Mavrodes’s theory of the nature of arguments; thereby proving that the theist is able to defend his moral arguments and that his belief is still justified. We are of course aware of the fact that this revision of the nature of arguments indicates the justification of atheistic arguments in their own respective viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theistic Moral Arguments
  • Theistic Arguments
  • Mavrodes
  • The Nature of Argument
پامر، مایکل. ۱۳۹۳. درباره خدا. ترجمه نعیمه پورمحمدی. تهران: علمی و فرهنگی.
راسل، برتراند. بی‌تا. چرا مسیحی نیستم. ترجمه س. الف. س. طاهری. بی‌جا: آسمان.
کامو، آلبر. 1382. افسانه سیزیف. ترجمه علی صدوقی و دیگران. تهران: دنیای نو.
ماورودس، جرج. ۱۳۸۳. باور به خدا: درآمدی بر معرفت‌شناسی دینی. ترجمه رضا صادقی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
نیچه، فریدریش ویلهلم. ۱۳۷۳. فراسوی نیک و بد. ترجمه داریوش آشوری. تهران: خوارزمی.
نیچه، فریدریش ویلهلم. ۱۳۸۴. انسانی، بسیار انسانی: کتابی برای جان‌های آزاده. ترجمه سعید فیروزآبادی. تهران: جامی.
هیوم، دیوید. ۱۳۹۲. جستاری در باب اصول اخلاق. ترجمه محمد داودی. تهران: مرکز.
Cox, L. Hughes. 1978. “On Extending Mavrodes' Analysis of the Logic of Religious Belief”. Religious Studies 14(1).
“Fate of the Unlearned.” 2018. In: English Wikipedia, last edited on 17 Sep. 2018, at https://en.wikipedia.org/wiki/Fate_of_the_unlearned.
Kant, Immanuel. 1997. Critique of Practical Reason. translated and edited by Mary Gregor. Cambridge University Press.
Loughran, James. 1978. “Another Look at Mavrodes’ ‘Simple Argument’.” The New Scholasticism 52 (1st Jan.).
Nielsen, Kai. 1990. Ethics without God. Buffalo, N.Y: Prometheus Books.
Rachels, James. 1971. “God and Human Attitudes.” Religious Studies 7.
Martin, Michael. 1997. “Atheism, Christian Theism, and Rape.” In: TheSecularWeb, accessed in 18th Nov, at https://infidels.org/library/modern/michael_martin/rape.html