نظریۀ اصلاح‌شدۀ امر الهی: دیدگاه آدامز در باب رابطۀ امر الهی و الزام اخلاقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

رابرت مری هیو آدامز کوشش می‌کند با ارائۀ تقریری جدید از نظریۀ امر الهی از آن دفاع کند. وی بیان می‌کند که نه خوبی اخلاقی بلکه فقط الزام اخلاقی را می‌توان از طریق امر الهی توضیح داد. وی ابتدا با روش معناشناختی تحلیلی از معنای الزام اخلاقی به دست می‌دهد، سپس می‌کوشد با تعیین بهترین نامزدی که می‌تواند نقش معناشناختی الزام را ایفا کند ماهیت الزام اخلاقی را دریابد. از نظر آدامز مهم‌ترین نقشی که از تحلیل معنایی الزام اخلاقی به دست می‌آید ویژگی میان‌فردی آن است. اوامر خداوند به سبب ویژگی‌هایی نظیر گناهکاری فرد در صورت نقض آنها و نیز عینیت آن اوامر بهترین نامزدی است که می‌تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. وی با الهام از نظریۀ کریپکی‌ـ‌پاتنم بیان می‌کند رابطۀ میان امر خداوند و درستی/نادرستی عمل شبیه رابطۀ آب و H2O است. بنابراین نادرستی اخلاقی با مخالفت با اوامر خداوند خیرخواه و مهربان اینهمان است و به همین دلیل دارای ضرورت متافیزیکی است. برای دفاع از رأی آدامز شایسته است «دیگری» بر گفتگوی فرد با خویشتن نیز دلالت کند و مراد از دیگری فقط فرد دیگر نباشد: دیگری خود فرد را نیز در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modified Divine Command Theory: Robert Merrihew Adams on the Relation between Divine Command and Moral Obligation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghafourian 1
  • Masoud Sadeghi 2
  • Malek Hosseini 3

1 PhD Student of Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Philosophy Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Divine command theory is hitherto faced with some problems such as Euthyphro problem and moral arbitrariness. Robert Merrihew Adams tries to defend this theory by proposing a new form of it. He expresses that this theory can explain only moral obligation not moral goodness. First, using semantic method, he analyzes the meaning of moral obligation. Then, he tries to understand the nature of moral obligation by determining the best candidate which can play the semantic role of it. From his view, interpersonal and social property of moral obligation is its most important semantic feature. The best candidate for this role is divine commands, because they have some special properties. For example, if you violate them you are guilty and they also have objectivity. Following Kripke-Putnam theory, Adams asserts that the relation between divine command and rightness/wrongness of action is like the relation between water and H2O. Accordingly, moral wrongness is identified with love God commands and it has metaphysical necessity in result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine command theory
  • Moral obligation
  • semantics
  • Identification
  • Adams
  • Kripke-Putnam Theory of Reference
دانش، جواد. 1392. دین و اخلاق (بررسی گونه‌های وابستگی اخلاق به دین). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
شفق، نجیب‌الله. 1391. «نظریۀ امر الهی اصلاح‌شده با تقریر رابرت آدامز». معرفت اخلاقی ۱۲.
مروارید، محمود و احمدرضا همتی مقدم. 1389. خوبی، الزام اخلاقی و امر الهی (بررسی تطبیقی آرای آدامز و متفکران شیعه). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
موسوی، سیده منا و محسن جوادی. 1388. «راهکار رابرت مری هیو آدامز در دفاع از نظریۀ امر الهی». قبسات ۵۳.
موسوی، منا. 1391. نظریهٔ امر الهی آدامز. تهران: علمی و فرهنگی.
Adams, Robert merrihew. 1987. The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology. Oxford University Press.
Adams, Robert merrihew. 1999. Finite and infinite Goods: a framework for ethics. Oxford University Press.
Adams, Robert merrihew. 2002. “Précis of Finite and Infinite Goods.” Philosophy and Phenomenological Research 64: 2.
Bagget, David and L. Jerry Walls. 2011. Good God (The Theistic Foundations of Morality). Oxford University Press.
Bunnin, Nicholas and Jiyuan Yu. 2004. The Blackwell Dictionary of Western Philosophy. Blackwell.
Evans, C. Stephen. 2013. God and Moral Obligation. Oxford University Press.
Mellema, Gregory. 2005. “Ethical Voluntarism.” inTedHonderich’s (ed.), The Oxford Companion to Philosophy 2nd edition. Oxford University Press.
Miller. 2013. “Euthyphro Dilemma.” in Hugh LaFollete’s (ed.), The International Encyclopedia of Ethics, Vol. 1.Wiley‑Blackwell.
Sagi, avi and Daniel Statman. 1995. Religion and Morality. Rodapi.
Stout, Jeffrey. 1978. “Metaethics and the Death of Meaning: Adams' Tantalizing Closing.” The Journal of Religious Ethic 6: 1.
Timmons, Mark. 2013. Moral Theory: An Introduction, 2nd edition. Rowman & Littlefield publishers.
Wainwright, William J. 2005. Religion and Morality. Ashgate Publishing Company.
Wainwright, William J. 2011. “Morality and Religion.” in Christian Miller’s (ed.) The Continuum Companion to Ethics. Continuum.