طراحی هوشمند: طرح و بررسی دیدگاه الیوت سوبر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ مقطع دکتری فلسفۀ تطبیقی، دانشگاه قم، پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

طراحی هوشمند به عنوان یک جنبش اجتماعی با انتقادهای فیلیپ جانسون به طبیعت‌گرایی و داروینیسم و همراهی او با افرادی همچون مایر، دمبسکی و بیهی و حمایت فیلسوفانی همچون پلنتینگا، مورلند و کریگ در دهۀ آخر قرن بیستم شکل گرفت. در نگاه آنان طراحی هوشمند یک برنامۀ پژوهش علمی با مشارکت دانشگاهیان است که نشان خواهد داد بر عالم یک طراحی هوشمند حاکم است. سوبر به عنوان یکی از منتقدان طراحی هوشمند معتقد است که طرفداران ایدۀ طراحی هوشمند گرفتار تطبیق‌های ناقص در مورد پدیده‌ها هستند. از نظر او طراحی هوشمند شرط آزمون‌پذیری را ندارد و در نتیجه قابل ورود به عرصۀ علمی و تحقیقاتی نیست. در این مقاله نشان داده شده که اولاً تصویر او از آزمون‌پذیری کامل نیست. ثانیاً طراحی هوشمند، می‌تواند، با ملاحظاتی، همان معیار سوبر را نیز تأمین کند. اساس اِشکال او ناشی از تصور نادرستی است که از وجود یک طراح هوشمند فراطبیعی دارد. نقد نخست این مقاله را می‌توان، علاوه بر یک تقریر قیاسی معتبر از کبرای برهان نظم، انتقادی بر طبیعت‌گرایی روش‌شناختی نیز در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intelligent Design: Describing and Criticizing Elliott Sober’s View Point

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Zare 1
  • Farah Ramin 2

1 PhD Graduate in Comparative Philosophy, University of Qom, Qom, Iran; and Researcher at Imam Hossein University, Tehran, Iran

2 Associate Professor at Philosophy Department, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Intelligent Design (ID) is an attempt to defend the idea that the order of nature bears marks of its Creator. This image of the concept has a historical root in ancient Greek philosophy. ID argues that science and theology support each other, when they are rightly understood. Under the influence of investigations of modern sciences –especially biology and cosmology- ID became the most serious battle in contemporary debates between theists and atheists. In this article, after an introduction for describing ID in general, Sober’s view point on the subject is described and criticized. Sober’s main claim is that ID is not testable and so should be rejected from scientific enterprise. In this article, we show that (1) his notion of testability is not complete and (2) ID can satisfy the testability criterion with some considerations. Sober's critics mainly underlie his notion of designer (divine) intervention in nature. The first response of this article is not only a deductive proof for ID, but also a critique of methodological naturalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Design
  • Elliott Sober
  • Testability
  • Design Argument
  • Fine-Tuning Argument
صفایی‌پور، حامد. ۱۳۹۲. «اصل آنتروپیک و نقش آن در برهان تنظیم ظریف کیهانی». پژوهش‌های علم و دین ۸ ، 77-109.
مصباح یزدی، محمد تقی. 1382. آموزش فلسفه، ج 2. تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.
مطهری، مرتضی. ۱۳۸۷. مجموعه آثار، ج 8. تهران: صدرا.
معصومی، سعید و مهدی گلشنی. 1392. «معیار نظریه‌های علمی». در مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 407-432.
Behe, Michael. 1996. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York: Free Press.
Bostrom, Nick. 2002. Anthropic Bias, Observation Selection Effect in the Science and Philosophy. New York and London: Routledge.
Carter, B. 1974. "Large Number Coincidences and the Anthropic Principle." Cosmology Confrontation of Cosmological Theories with Data.
Carter, B. 2004. "Anthropic Principle in Cosmology." Contribution to Colloquium Cosmology: Facts and problems, College de France.
Collins, R. 2009. “The Teleological Argument: An Exploration of the Fine-Tuning of the Universe.” In W. Craig & J. Moreland, The Blackwell Companion to Natural Theology, 202-281. Blackwell Publishing.
Craig, William Lane. 1988. "Barrow and Tipler on the Anthropic Principle vs. Divine Design." British Journal for the Philosophy of Science 39(3): 389-395.
Craig, William Lane. 2005. "Design and the Anthropic Fine-Tuning of the Universe." In God and Design: The Teleological Argument and Modern Science, by Neil. A. Manson, 155-177. London and New York: Rutledge.
Craig, William Lane. 2007. “Naturalism and Intelligent Design.” In E. R. Stewart (ed.), Intelligent Design: William A. Dembski & Michael Ruse in Dialogue. MN: Fortress Press.
Dembski, William. 1999. "Signs of Intelligence: a Primer on the Discernment of Intelligent Design." Touchstone, 76-84.
Dembski, William. 2002. No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased without Intelligence. MD: Rowman and Littlefield.
Duhem, P. M. M. 1954. The Aim and Structure of Physical Theory. Princeton: Princeton University Press.
Gould, Stephen Jay. 1980. The Panda’s Thumb: More Reflections in Natural History. New York: Norton.
Kojonen, Erkki Vesa Rope. 2014. "Intelligent Design: A Theological and Philosophical Analysis." (Academic dissertation). Finland, Espoo: Faculty of Theology at the University of Helsinki.
Moreland, J. 1994. The Creation Hypothesis: Scientific Evidence for an Intelligent Designer. IL: IVP Books.
Murphy, N. 1993. Theology in an Age of Scientific Reasoning. NY: Cornell University Press.
Numbers, Ronald. 2006. The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design. MA: Harvard University Press.
Plantinga, Alvin. 1991. "When Faith and Reason Clash: Evolution and the Bible." Christian Scholar’s Review 1. 8-32.
Plantinga, Alvin. 2011. Where the Conflict Really Lies? Science, Religion, and Naturalism. Oxford: Oxford University Press.
Poper, Karl. 1959. The Logic of Scientific Discovery. New York: Basic Books.
Sedley, David. 2007. Creationism and Its Critics in Antiquity. California: University of California Press.
Sober, Elliott. 2005. "The Design Argument." In The Blackwell Guide to Philosophy of Religion, edited by William Mann, 117-146. Blackwell.
Sober, Elliott. 2007. "What is Wrong with Intelligent Design?" Quarterly Review of Biology, 3-8.
Swinburne, Richard. 1996. Is there a God. Oxford: Oxford University Press.