بازخوانی مسئلۀ منطقی شر و تئودیسۀ مبتنی بر خیرهای برتر از سوئینبرن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

مسئلۀ شر بیش از آن که به وجه قرینه‌ای و استقرایی و با اتکا بر برخی شرور گزاف و بی‌هدف یا انبوهی ناملایمات زندگی انسان، وجود خداوند و اوصاف کمالی او را به چالش کشد، در ساختاری منطقی، اعتقاد به خداوندی عالم، قادر و خیر محض را با وجود شرور در جهان هستی به طور منطقی ناسازگار می‌دیده است. پیداست که اعتبار این استدلال منطقی در گرو صدق یا محتمل‌الصدق بودن گزارۀ الحاقی آن خواهد بود و این در حالی است که فیلسوفانی چون سوئینبرن کوشیده‌اند تا با پاسخ‌هایی چون تئودیسه معطوف به خیرهای برتر، نادرستی این گزارۀ الحاقی را نشان دهند. این مقاله می‌کوشد تا با نگاهی دقیق به استدلال منطقی ملحدین و گزارۀ الحاقی مورد نظر آنان، دفاع سوئینبرن را مطرح و اشکالات وارد بر آن را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revisiting the Logical Problem of Evil and Swinburne’s Greater Goods Theodicy

نویسندگان [English]

  • Tavakkol Kouhi Giglou 1
  • Javad Danesh 2

1 Faculty Member at the Department of Islamic Studies, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran

2 Faculty Member of Islamic Science and Culture Academy, Qom, Iran

چکیده [English]

The problem of evil is challenging the belief in the omniscient, omnipotent, and wholly good God. In its logical sense and deductive form, it claims that there are some pointless evils and myriads of life disorderliness with the existence of which God’s existence and his positive attributions are inconsistent. Needless to say, the reliability of this argument is based on the trueness or at least probable trueness of the concrete statement. Nevertheless, some philosophers like Swinburne have tried to deny the statement by the answers such as Greater goods theodicy. This article tries to look closely at atheists' logical argument and their alleged concrete statements, and then examine the Swinburne’s defense and its difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logical Problem of Evil
  • Adjunctive Proposition
  • the Principle of Credulity
  • Greater Goods
ابن سینا، ابی علی حسین بن عبدالله. (1383). الاشارات و التنبیهات مع الشرح الطوسی، ج ۳. قم: البلاغه.
بهمنیار، ابوالحسن. (1357). التحصیل. تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری. تهران: دانشگاه تهران، چ ۲.
ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. (1410 ق). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۴. بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، چ ۴.
میرداماد، محمد بن محمد. (1376). القبسات. به اهتمام مهدی محقق و دیگران. تهران: دانشگاه تهران.
Alston, William. (1996). “The Inductive Argument from Evil and The Human Cognitive Condition,” in Daniel Howard-Snyder (ed.), The evidential argument from evil. Indiana University Press.
Draper, Paul. (1996). “The Skeptical Theist,” In Daniel Howard-Snyder (ed.), The Evidential Argument from Evil. Indiana University Press.
Hick, John. (2000). “Review of Richard Swinburne, Providence and the problem of evil,” international journal for philosophy of Religion (47).
Hick, John. (2010). Evil and the God of Love. New York: Palgrave Macmillan.
Leibniz, Gottfried. (1966). Theodicy, (Translated by E. M. Huggard). New York: The library of liberal Arts.
Rowe, William. (1984). “Evil and the theistic hypothesis: a response to Wykstra,” international Journal for philosophy of religion (16).
Swinburne, Richard. (1996). “Some Major Strands of Theodicy,” in Daniel Howard (ed.), The Evidential Argument from Evil. Indiana University Press.
Swinburne, Richard. (1999). Is There a God?. New York: Oxford University Press. 5th edition.
Swinburne, Richard. (2003). Providence and the Problem of evil. Oxford: Clarendon press.
Swinburne, Richard. (2004). The Existence of God. Oxford: Clarendon press.
Swinburne, Richard. (2005). Faith and Reason. Oxford: Clarendon Press.
Wainwright, William J. (1999). Philosophy of Religion. Belmont, CA: wadsworth Publishing Company, 2nd edition.