آیا جهان های ممکن واقعیت دارند؟

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مفهوم «جهانهای ممکن»، که ظاهراً نخستین بار لایب‌نیتس آن را به کاربرد، در دوران اخیر به واسطة نقشی که در دلالت‌شناسی منطق موجهات داشته است، بدان توجه شده است. مهمترین نظریاتی که در باب جهانهای ممکن وجود دارد، به دو دستة کلّی فعلیت‌گرایی و امکان‌گرایی تقسیم می‌شوند که از هر یک روایتهای مختلفی ارائه شده است. در این جستار، روایتهای دیوید لویس و کریپکی از امکان‌گرایی و روایتهای رابرت استالنکر، رودریک چیزم، رابرت آدامز والوین پلنتینگا از فعلیت‌گرایی نقد و بررسی شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Do Possible Worlds Have Reality?

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadeq Zahedi

Assistant professor of Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin ,Iran

چکیده [English]

The notion of "possible worlds" apparently raised by Leibnitz for the first time, is recently put into account for the role it plays in the semantics of modal logic.
 The most significant theories on possible worlds are categorized into two general types,i.e.actualism and possiblilism about each of which there are various versions. In this survey, the versions of D.Lewis and kripke on possiblilismm and those of R.Stalnaker, R.Chisolm, R.Adams, and A.Plantinga on actualism are examined and criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : possible worlds
  • actualism
  • possibilism
  • modal logic
  • semantics
  • ontology
لایب‌نیتس،‌ گوتفرید ویلهلم (1372)، مونادولوژی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
موحد، ضیاء (1381)، منطق موجهات، تهران: ومس.
Adams. R.M (1974), Theories of Actuality, Nous. 8.
Id. (1984), Actualism and Thisness, synthese.
Bradly. Raymond (1988), possible worlds. Hackett publishing.
Chisolm. R (1970), Events and properties, Nous. 4.
Hale. Bob (2000), Modality in A companion to the philosophy of language, edited by crispin wright and Bob hale, Oxford: Blackwell.
Hughs. G and W.Cresswell (1998), A new introduction to Modal logic, London: Routledge.
Inwagen. Peter (1980), Indexicality and Actuality, philosophical Review. XXX IX‌. No. 3.
Id. Peter (1986), Two concepts of possible world, in Midwest studies in philosophy XI.
Kripke, Saul (1963), Semantical consideration on modal Logic, Acta Philosophica Fennica.
Id. (1981), Naming and Necessity, Oxford, Blackwell.
Leibnitz.G.F (1988), Theodicy, open court Publishing.
Lewis. David (1968), Counterpart Theory and Quantified Modal Logic, Journal of Philosophy. LXV. 5.
Id. (1986), On the Plurality of worlds , Oxford: Blackwell.
Id. (2001), Counterfactuals, Oxford: Blackwell.
Lycan.william (2000), Philosophy of Language, London: Routledge.
Plantinga. Alvin (1922), The Nature of Necessity, Oxford: Oxford university press.
Id. (1987), Two Concepts of Modality: Modal realism and Modal reductionism, Philosophical perspectives. I.
Rescher. Nicholas (1922), How Many Possible Worlds Are There, Philosophy and Phenomeno logical Review, 59.2.
Stalnaker, Robert (1970), Possible Worlds. Nous, 19.