نقد فلسفه اخلاق کانت از منظر واقع گرایی اخلاقی مک داول

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

چکیده

جان مک‌داول معتقد است که عالَم واجد واقعیات اخلاقی است. این واقعیات طبیعیاند، ولی از جنس واقعیاتی نیستند که در علم کشف میشوند. فرد در اثر تربیت اخلاقی، فضیلتمند میشود و توانایی دیدن واقعیات اخلاقی را کسب میکند. این نظر برخلاف رأی کانت است که اخلاق را محصول ارادة خودمختار انسان از آن جهت که عاقل است، میداند. مک‌داول به نوعی «خاص‌گرایی» در اخلاق قائل است که با «عام‌گرایی» اخلاقی کانتی ناسازگار است. آرای مک‌داول در بارة انگیزش اخلاقی هم تفاوت‌های عمیقی با آرای کانت دارد. پس از نقد کانت از دیدگاه مک‌داول، برخی نقدها که به مک‌داول شده و به مباحث فوق مربوط‌اند، نقل خواهند شد و پاسخ‌هایی از جانب مک‌داول نیز بیان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A McDowellian Critique of Kant's Moral Philosophy

نویسنده [English]

  • Hasan Miandari

Faculty Member of The Iranian Institute of Philosophy, Tehran, Iran

چکیده [English]

John McDowell holds that there are moral facts. These facts are natural but natural sciences can not discover them. One through moral education becomes virtuous and then can percept those facts. This is contrary to Kant who thinks that the autonomous will of rational man is the law giver of morality. McDowell defends a kind of "particularism" that is inconsistent with Kant's "generalism." McDowell's ideas about motivation also differ radically from Kant's. After these criticisms some objections are leveled against McDowell. Lastly some McDowellian answers are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • McDowell
  • moral realism
  • particularism
  • motivation
ارسطو (1378)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمة محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو.
کانت، ایمانوئل (1369)، بنیاد مابعدالطبیعة اخلاق، ترجمة حمید عنایت و علی قیصری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
Arrington, R.L. (1989), Rationalism, Realism, Relativism, Ithaca: CornellUniversity Press.
Barnes, Jonathan (ed.), (1984), The Complete Works of Aristotle, PrincetonUniversity Press.
Beck, L.W. (1960), A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason,Chicago: University of Chicago Press.
Blackburn, S. (1996), "Securing the Nots: Moral Epistemology for the Quasi-Realist", In Moral Knowledge? W. Sinnott-Armstrong and M. Timmons (eds.). Oxford: OxfordUniversity Press.
Id. (2000), "Relativism", In The Blackwell Guide to Ethical Theory. H. LaFollette (ed.).
Bonjour, L. (2002), "Internalism and Externalism", In The Oxford Handbook of Epistemology. P. M. Moser(ed.). Oxford: OxfordUniversity Press.
Dancy, J. (2006), "Nonnaturalism." In The Oxford Handbook of Ethical Theory. D. Copp (ed.), Oxford: OxfordUniversity Press.
Id. (1993), Moral Reasons, Oxford: Blackwell Publishers.
Darwall, S. (1998), Philosophical Ethics, Oxford: Westview Press.
Hursthouse, R. (1999), On Virtue Ethics,Oxford: OxfordUniversity Press.
Kant, I. (1985 [1788]), Critique of Practical Reason. Tr. by L.W. Beck. New York: Macmillan Publishing Company.
Id. (1996 [1785]), Groundwork of the Metaphysics of Morals, In M.J. Gregor (tr. & ed.) Practical Philosophy, The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. New York: CambridgeUniversity Press.
McDowell, J. (1994), Mind and World, Cambridge, Ma.: HarvardUniversity Press.
Id. (1998a), Mind, Value and Reality.Cambridge, Ma. : HarvardUniversity Press.
Id. (1998b), "Précis of Mind and World", Philosophy and Phenomenological Research lviii.
Pippin, R.B. (2002), "Leaving Nature Behind: or Two Cheers for Subjectivism", In N.H. Smith (ed.), Reading McDowell on Mind and World, London: Routledge.
Railton, P. (1996), "Moral Realism: Prospects and Problems", In Moral Knowledge? W. Sinnott-Armstrong and M. Timmons (eds.). Oxford: OxfordUniversity Press.
Stratton-Lake, P. (2000), Kant, Duty, and Moral Worth, London: Routledge.
Thornton, T. (2004), John McDowell, Bucks: Acumen Publishing Limited.
Wood, A.W. (1999), Kant's Ethical Thought, New York: CambridgeUniversity Press.