خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

 فلسفۀ میان‌فرهنگی یکی از گرایش‌های جدید فلسفی است که بر آموزه‌های مجموعه‌ای از فیلسوفان و پژوهشگرانی اطلاق می‌شود که با برداشتی مشترک از شرایط دنیای معاصر در پی تدوین و تنظیم اصولی برای مفاهمه، گفتگو و همزیستی بین فرهنگ‌ها هستند. این فلسفه خود را نه فلسفه‌ای در کنار سایر فلسفه‌ها، بلکه خود را حاوی اصولی می‌داند که متفکران از فرهنگ‌های مختلف می‌توانند با نظر بدان، اندیشه‌ورزی و پژوهش‌های خود را دنبال کنند. فلسفۀ میان‌فرهنگی با نفی مطلق‌انگاری و خویشتن‌محوری می‌خواهد نظریۀ گفتگوی میان فرهنگ‌ها باشد. لذا می‌کوشد با بازخوانی ادبیات فلسفی در فرهنگ‌های مختلف، مسیر گفتگو و همراهی بین فرهنگ‌ها را فراهم کند و کوشش متفکران برخاسته از فرهنگ‌های متفاوت برای حل مشکلات عالم معاصر را پرثمرتر سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Origin of Intercultural Insight and Philosophy

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Mosleh

Assistant Professor of Faculty of Literature and Humanities, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The intercultural philosophy is one of the new philosophical trends that is applied to a group of philosophers and researchers who, having a common conception of contemporary world, seek to formulate the principles of mutual understanding, dialogue and coexistence among cultures. This philosophy regards itself not as a philosophy among others but as including the principles in view of which thinkers from different cultures can continue their thought and researches. Rejecting absolutism and egoism, intercultural philosophy intends to be a theory about the dialogue among cultures. It attempts, therefore, to provide a way for dialogue and sympathy among cultures through rereading philosophical literature in different cultures. It also tries to enrich the attempt of the thinkers from different cultures for solving the problems of contemporary world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • intercultural
  • intercultural philosophy
  • mutual understanding
  • dialogue
  • the other
Bickmann, Claudia (2006), Philosophie und Religion im Streit? 13-16 Juli 2006 In: www.philosophie.uni.-koeln.de/kongress2/html/
Brunkhorst, Hauke (1993), Martin Heidegger als Kritiker des neuzeitlichen Egozentrismus, in: Aus westlicher Sicht, Faridzadeh (Hrg.), Büro für kulturelle Studien, Teheran.
Heidegger, Martin (1973), Über den Humanismus, in: Wegmarken, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.
Kimmerle, Heinz (2002), Interkulturelle Philosophie. Zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg.
Id. (2005), Georg Wilhelm Friedrich Hegel interkulturell gelesen, Interkulturelle Bibliothek, Traugott Bautz, Nordhausen.
Mall, Ram adhar (1995), Philosophie im Vergleich der Kulturen, wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt.
Id. (1998), Das Konzept einer interkulturelle Philosophie, in: Polylog, Zeitschrift für interkulturelle Philosophie, Nr. 1.
Schwemmer, Oswald (2005), Kulturphilosophie. Eine medientheorertische Grundlegung, Wilhelm Fink Verlag, München.
Wimmer, Franz Martin (1990), Interkulturelle Philosophie. Geschichte und Theorie, Passagen Verlag, Wien.
Id. (1998), "Thesen, Bedingungen und Aufgaben interkulturell orientierter Philosophie" in: Polylog. Zeitschrift für interkulturelle Philosophie, Nr. 1.
Id. (2004), Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung, UTB, Facultas Verlag, Wien.