تاثیر فرهنگی ترجمه یونانی بر الهیات کتاب مقدس

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

جست­وجوی زمینه‌ها و عوامل دخیل در تکوین عهدین (کتاب مقدس) خود موضوعی است که هم از جنبه‌های تاریخی ـ فرهنگی و هم از جهت الهیاتی ـ کلامی، در فهم روح حاکم بر این اثر بسیار موثر است.
فرض بر آن است که دو سنت «عبرانی ـ یهودی» و «یونانی ـ یونانی‌مآبی»، سرچشمه‌های اصلی شکل‌گیری کتاب مقدس و البته خود مسیحیّت بوده‌اند. امّا تحلیل تاریخی و ریشه‌شناسانة دو سنت مذکور، از یک سو عوامل و مؤلفه‌های کمتر شناخته شدة دیگری را برای ما عرضه می‌دارد که احیاناً در لابه­لای پژوهش‌های دین‌شناسانه مغفول واقع شده‌اند؛ و از سوی دیگر نشان دهندة تلفیق فرهنگی و حتی روحی- معنوی دو سنت یاد شده با یکدیگر است که این، خود در تقدیر تاریخی دو سنت یهودی و مسیحی مؤثر واقع شده است. ملاحظة نتایج حاصل از گسترش عوامل مذکور نیز به نوبة خود، عرصة جدیدی از پژوهش را در این زمینه می‌گشاید که از زمرة فروعات آن، ظهور جریان تأویل (هرمنوتیک) کتاب مقدس است. ریشه‌یابی تحولات معرفت دینی در سنّت مسیحی و پیوند آن با نخستین رویدادهای فرهنگی و دینی سده‌های نخست میلادی، هدف اصلی این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Influence of Greek Translation on Bible's Theology

نویسنده [English]

  • Hosein Kalbasi Ashtari

Associate Professor at the Department of Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

To research the backgrounds and influential factors in formation of Bible is a subject very important from histo - cultural and kalam – theological aspect in understanding the essence of this book. It is claimed that the fountainheads for forming scripture are Hebrew-Judaic and GreeceHellenistic traditions and Christianity itself. But using historical analysis and etymology of these two tradition show that there are other factors which are forgotten in religious researches, and also reveal the cultural and spiritual mixture of these two tradition which was effective in forming the historical destiny of considering the results of extending of these factors opens a new field of research that the appearance of hermeneutic stream of scripture is one its branches. The main target of this paper is surveying the transformation of religious understanding in Christianity and its relation to early cultural and religious events in early centuries A.D.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulgate
  • Religious Paraphrase
  • Canonical & Apocryphal Books
  • Hellenistic Judaism
  • Judaic Sects
دائرة‌المعارف کتاب مقدس (1381)، گروه مترجمان، ویراستار: بهرام محمدیان، تهران: سرخدار.
ژیلسون، اتین (1371)، عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمه: شهرام پازوکی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
Bowden, L. (2003), Christianity, The Complete Guide, New York: U.A.C Pub.
Encyclopedia Judaica (1988), New York: Macmillan.
Danielou, Jean (1958), Les Manuscrites de la mer morte et les Origines du Christianisme, Paris.
Grossouw, W. (1952), The Dead Sea Scrolls and the New Testament, New York: Harton.
Hengel, M. (1974), Judaism and Hellenism, Trns. by: J.S.Bowden, London.
Jeager, W. (1954), Paiedeia, 3Auf, Berlin: Walter de Gruyter.
Kreeft, peter (2002), Comparing Christianity and Judaism, New York: N.C.R.
Latourette, K.S. (1953), A History of Christianity, New York: Harper pub.
Nadaf, Gerard (2002), The Greek Concept of Nature, New York: P.U.C.
Schleiermacher (1998), Hermeneutics and Criticism, Trns. by: A.Bowie, Cambridge University Press.
Toynbee, Arnold (1969), Christianity, Judaism, Hellenism, New York: World pub.