دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 1-180 
انیت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی

صفحه 5-23

10.30497/prr.2012.1149

محمد تقی کرمی؛ آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی


تاثیر فرهنگی ترجمه یونانی بر الهیات کتاب مقدس

صفحه 25-43

10.30497/prr.2012.1150

حسین کلباسی اشتری


تحلیل و نقد درون سیستمی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد

صفحه 45-70

10.30497/prr.2012.1151

رستم شامحمدی؛ حمیدرضا آیت اللهی


خدا و دین از نظر هگل جوان

صفحه 71-93

10.30497/prr.2012.1152

علی آراسته؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


قوانین طبیعت ، علیت و استقرا در تراکتاتوس

صفحه 95-119

10.30497/prr.2012.1153

حسین شیخ رضایی؛ سروش دباغ


علم حضوری نفس به بدن و خروج از ایدئالیسم مطلق

صفحه 121-141

10.30497/prr.2012.1154

فیلیپ (علی) لنسل؛ حسین غفاری


تبیین نقش مبدا هستی در اندیشه دکارت

صفحه 143-159

10.30497/prr.2012.1155

محمد رضا محسنی