اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس مصلائی‌پور یزدی
دانشیار گروه قران و حدیث، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • amusallaiisu.ac.ir

سردبیر

رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه

محمد اصغری
دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

فلسفه غرب

احمد پاکتچی
دانشیار قرآن و حدیث، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • apakatchigmail.com
محسن جوادی
استاد گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

  • moh_javadiyahoo.com
نجفقلی حبیبی
دانشیار بازنشسته گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

  • najafgholihabibigmail.com
رسول رسولی پور
دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

محمد سعیدی مهر
استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

  • saeedimehryahoo.com
محمد کاظم فرقانی
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

احد فرامرز قراملکی
استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

  • ghmalekiut.ac.ir
رضا محمد زاده
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

  • mohammadzadehisu.ac.ir
عبدالله نصری
استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

فلسفه غرب

  • nasri_a32yahoo.com
حسین هوشنگی
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

فلسفه و کلام اسلامی

  • h.hooshangiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Daniel Howard-Snyder
Professor at the Department of Philosophy, Western Washington University, USA

Joshua Hollmann
Associate Professor of systematic theology at Concordia University Saint Paul, USA

Philosophy and Theology

, Daniel J. McKaughan
Associate Professor at the department of philosophy, Boston College, USA

Thaddeus Metz
professor of philosophy, faculty of humanities, University of Pretoria

فلسفه

Kevin Timpe
Professor at the department of philosophy, William H. Jellema Chair, Calvin University

Philosophy

Edward Wierenga
,Emeritus Professor of Religion and Classics, Rochester University, USA

philosophy

مدیر داخلی

روح الله فدایی
دانش آموخته دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فلسفه

ویراستار

محمد باسط
فارغ التحصیل دکتری رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

  • baset48live.com