شکل‌گیری «نگرش ایمانی» در قرآن کریم: رهیافت الگوی کارکردی در روان‌شناسی اجتماعی

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

استادیار گروه فرهنگ و تربیت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

«ایمان» و «نگرش» به ترتیب از محوری‌ترین مفاهیم در آموزه‌های دینی و روان‌شناسی اجتماعی هستند. برآیند پیوندیِ نزدیک میان حوزهٔ موضوعی نگرش در روان‌شناسی اجتماعی و مباحث قرآنی در حوزهٔ ایمان، اصطلاح «نگرش ایمانی» را ساخت می‌دهد، نگرشی که با رویکردی قرآنی و مبتنی بر الگوهای تکوین نگرش افراد در روان‌شناسی اجتماعی نسبت به متعلقات ایمان شکل گرفته است. در این میان، یکی از مهم‌ترین این الگوها الگوی کارکردی نام گرفته است که شکل‌گیری نگرش‌ها را مبتنی بر کارکرد خاص هر یک در رفع نیاز افراد تحلیل می‌نماید. در این پژوهش بر آن هستیم تا با روش توصیفی-تحلیلی و پای‌بندی به لوازم یک مطالعه میان‌رشته‌ای، از رهگذر الگوی کارکردی، مفهوم نگرش ایمانی و مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر تکوین آن را از خلال آیات الهی مورد بازخوانی قرار دهیم و با مطالعه دقیق آیاتی که از طریق تأکید بر نیازهای خاص انسان یا اشاره به کارکرد برخی عوامل در گرایش انسان به زندگی مؤمنانه، درصدد انتقال آموزه‌ها به او برمی‌آیند، این مؤلفه‌ها را معرفی نماییم. بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرآن با معرفی و تأکید بر موارد زیر تقویت نگرش ایمانی انسان‌ها را پی‌جویی می‌کند: «نیاز و فقر وجودی انسان نسبت به خدا»، «نیاز فطری به نیایش و پرستش کمالی برتر» به عنوان محوری‌ترین گرایش انسان، «کارکرد دفاعی و ایمنی‌جویی ایمان» از رهگذر مفهوم دینی توکل، «عزت و کرامت انسان مؤمن» از طریق توجه به ارزش وجودی او و به دنبال آن ایجاد خودپندارهٔ مثبت از خویش، «کارکرد معنابخشی و هدفمندسازی ایمان نسبت به زندگی»، و «تأکید بر غایتمندی زندگی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formation of a "Faith-based Attitude" in the Holy Qur'an; Functional Model Approach in Social Psychology

نویسنده [English]

  • Seyyed Sajad Tabatabaeinejad

Assistant Professor, Department of Culture and Education, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Religion and social psychology both emphasize faith and attitude as central concepts. The result of the close connection between the thematic domain of attitude in social psychology and the Qur'anic topics about faith constitutes the term "faith-based attitude." This term refers to an attitude that emerges from the development of attitudes in social psychology on the one hand and on the other hand, is closely associated with faith and belief. The functional model is considered one of social psychology's most important models. According to this model, attitudes are formed based on their specific function in meeting the needs of individuals. In this research, we intend to use a descriptive-analytical method and adhere to the requirements of an interdisciplinary study, through a functional model, to re-read the concept of faith-based attitude and its essential components affecting its development through the Quran. Our focus here will be on verses that transmit teachings to humans by referring to specific needs or the role of certain factors in the human tendency to live a faithful life. According to this study, the Qur'an introduces and emphasizes the following to help human beings strengthen their faith: "Man's need and existential poverty towards God,” "Natural need for worship and worshiping the superior perfection" as the most central human tendency, "Defending and security-seeking function of faith" through the religious concept of trust, "Honor and dignity of the believer" through attention to the value of his/her existence, followed by the creation of a positive self-concept, "the function of faith in making the life meaningful and purposeful," and "emphasis on the purposefulness of life."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Model
  • Faith
  • Social Psychology
  • Attitude
  • Faith-based Attitude
نهج البلاغه. بی‌تا. به کوشش صبحی صالح. قم: دار الهجره.
ابن بابویه. 1398 ق. التوحید. قم: جامعه مدرسین.
بارون، رابرت، دونا برن، و بلرتی جانسون. 1388. روانشناسی اجتماعی. ترجمه علی تحصیلی. تهران: کتاب آمه.
جوادی آملی، عبدالله. 1384. حیات حقیقی انسان در قرآن. تحقیق غلامعلی امین‌دین. قم: اسراء.
حسینی همدانی، سید محمدحسین. 1404 ق. انوار درخشان.‌ تحقیق محمدباقر بهبودی. تهران: کتاب‌فروشی لطفی.
رزاقی، هادی. 1387. نگرش و ایمان در تربیت دینی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
شکوهی یکتا، محسن. 1373. تعلیم و تربیت اسلامی؛ مبانی و روش‌ها. تهران: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی.
طباطبائی، سید محمدحسین. 1417 ق. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعه مدرسین.
مهدوی، سید سعید. 1386. نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن. قم: بوستان کتاب.
Baron, Robert A., and Nyla R. Branscombe. 2012. Social Psychology. New York: Pearson Education.
Crisp, Richard J., and Rhiannon N. Turner. 2010. Essential Social Psychology. Sage.
Erwin, Philip. 2014. Attitudes and Persuasion. New York: Psychology Press.
Katz, Daniel. 1960. “The Functional Approach to the Study of Attitudes.” The Public Opinion Quarterly 24(2): 163-204.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 149-156