الهیات عملی در منظومه دین اسلام (با تأکید بر انسان معیار در تراز مولای متقیان)

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

فیلسوفان الهیات را در قسم حکمت نظری در کنار طبیعیات و ریاضیات دیده و نمود و بروز آن را در حوزه حکمت عملی به انتظار نشسته‌اند. تجربۀ عملی نشان می‌دهد که حوزه نظر لزوماً راه به میدان عمل نمی‌برد. هدف این جستار پرداختن به این موضوع است که آنچه در حوزه الهیات، اعم از نظری و عملی، مطرح است آنگاه عملی خواهد شد که بایسته‌هایی را به شایستگی پیاده‌سازی کرده باشد. در این تلاش که با رویکرد درون‌دینی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است با استفاده از فرازهایی از کلام معصومین، دنیا به عنوان میدان عمل، قرآن به عنوان چراغ هدایت و ولیّ معصوم به عنوان تراز و میزان عمل در زندگی مطرح می‌گردد. به رغم همسانی اضلاع این منظومه، نسبت انسان‌ها با آن متناسب با مرتبت وجودی آنها به لحاظ معرفت شناختی است. در نتیجه تخلق انسان‌ها به اخلاق معیار منوط به رعایت تقوا و تمسک و توصل به ولیّ معصوم است. دنیازدگی و پیروی از هوی و هوس و رضایت به دنیا و اطمینان نسبت به آن مانع رسیدن ایشان به آن جایگاه خواهد بود. برون‌رفت از این تنگنا، اعراض و انقطاع از دنیا و تلاش در جهت ارتقای وجود و نزدیک شدن به جایگاه اصحاب یمین و مقربان درگاه الهی بر مبنای شیوه‌نامه‌ای است که مولای متقیان مطرح فرموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Practical Theology in Islam (with Emphasis on the Standard Human Being from the Viewpoint of the Lord of the Pious (Imam Ali (A.S))

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Shamshiri

Assistant Professor, Islamic Philosophy and Kalam Department, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Philosophers have placed theology among the theoretical wisdom alongside physics and mathematics, and have been waiting for its emergence in the field of practical wisdom. Experience shows that the theoretical field does not necessarily lead to action. The purpose of this paper is to address the issue that what is in the field of theology, both theoretical and practical, will be implemented only when it has already implemented some requirements properly. In this paper, which has been done with an intra-religious approach and with a descriptive-analytical method, using phrases from the words of infallibles, the world is presented as a field of action, the Qur'an as a beacon and the infallible guardian as the criterion and standard for actions in life. Despite the similarity of these components, the relation of human beings to each of them is proportional to their existential order in terms of epistemology. As a result, reaching the standard morality is dependent on piety and adherence to the infallible guardian. Being immersed in worldly concerns, following whims and lusts, being pleased with the world and having confidence in it, will prevent them from reaching that position. Getting out of this dilemma, turning away from the world and trying to promote the existence, approaching the position of the companions of the Right Hand and those close to the Divine Gate can be attained by following the instructions proposed by The lord of the pious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical Theology
  • Morality
  • Infallible Guardian
  • Piety
  • Being Immersed in Worldly Concerns
قرآن کریم. 1395. ترجمه محمدمهدی فولادوند. انتشارات پیام عدالت.
نهج‌البلاغه. 1397. ترجمه حسین استاد ولی. بنیاد نهج البلاغه.
جوادی آملی، عبدالله. 1398. تحریر رساله الولایه شمس الوحی تبریزی، علامه سید محمد حسین طباطبایی. قم: اسراء.
حرّانی، ابومحمد. 1376. تحف العقول عن آل الرسول. ترجمه محمدباقر کمره‌ای. کتابچی.
خوش‌فر، محسن. 1388. «معناشناسی روایات صعب مستصعب». دوفصلنامه پژوهشی حدیث اندیشه 8-9: 110-128.
صفار قمی، محمد بن حسن. 1404 ق. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص). مکتبه آیه اله العظمی المرعشی النجفی.
کلینی، محمد بن یعقوب. 1375. اصول کافی. ترجمه محمدباقر کمره‌ای. انتشارات اسوه.
مجلسی، محمدباقر. 1403 ق. بحار الانوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
محمدی ری‌شهری، محمد. 1384. میزان الحکمه، ج. 3. دارا الحدیث.
مرتضوی، سیدمحمد، و مهدی حسن‌زاده. 1394. «تحلیل معنایی حدیث ”امرنا صعب و مستصعب“».پژوهشنامه نهج البلاغه 9: 95-114.
همدانی، عین‌القضات. 1341. تمهیدات. انتشارات دانشگاه تهران.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 133-140