نقد چارچوب نظری تفکیک معنویت از قدرت جسمی و قدرت ذهنی

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه فلسفه و حکمت، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت، دانشگاه شاهد، تهران.

چکیده

بسیاری از اهل معنویت معتقدند برای رسیدن به خدا و آخرت نیازی به داشتن قدرت جسمی و ذهنی نیست. بسیاری از اهل ورزش معتقدند داشتن قدرت جسمی بدون داشتن معنویت ممکن و مطلوب است. بسیاری از اهل دانش دنیوی نیز معتقدند برای داشتن قدرت ذهنی نیاز به داشتن معنویت ندارند. موضوع این مقاله رویکرد تفکیک معنویت از قدرت جسمی و قدرت ذهنی است. مسئلۀ ما این بود که چارچوب نظری این تفکیک چه بوده و چه نقدهایی بر آن وارد است. ضرورت کار در این است که نبود یا کمبود معنویت موجب نقص در دو قدرت دیگر یا عملکرد منفی آنها می‌شود. روش ما استخراج پیشفرض‌های چارچوب نظری این تفکیک و سپس نقد آنهاست. دستاورد مقاله این است که این تفکیک دارای دو دسته پیشفرض است: فلسفی و الهیاتی. پیشفرض‌های فلسفیِ آن تفکیک ذهن از عین، تفکیک مادی از مجرد و تفکیک عقل از قلب است. اولی حاصل این فرض نادرست است که ذهن در بدن است و بدن ما جدا از سایر موجودات عینی است. دومی مبتنی بر این مبنای نادرست است که مرز ماده مشخص است و می‌توان موجود غیرمادی را از آن جدا کرد. سومی بر این اساس است که عقل منبعی برای شناخت است و قلب جایگاه احساسات. پیشفرض‌های الهیاتی آن، مجردِ محض دانستن خدا و تفکیک دنیا از آخرت است. اولی حاصل این مبنای نادرست است که خدا موجودی محدود به عالم مجرد است و در عالم ماده نمی‌تواند حضور داشته باشد. دومی مبتنی بر عدم فهم رابطۀ دنیا و آخرت یعنی رابطۀ ظاهر و باطن است. نوآوری این مقاله در استخراج این پیشفرض‌ها و نقد آنهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticizing the Theoretical Framework of the Separation of Spirituality from Physical and Mental Strength

نویسندگان [English]

  • Raheleh Ebrahimi 1
  • Hasan Moradi 2

1 M.A. Graduated, Department of Philosophy and Wisdom, Shahed University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy and Wisdom, Shahed University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Many spiritualists believe that one does not need to have physical and mental strength to experience God and the Hereafter. Many athletes believe that having physical strength without spirituality is possible. Many scientists also believe that they do not need spirituality to have mental power. The subject of this article is the approach of separating spirituality from physical and mental strength. We will address the theoretical framework of this distinction and its critiques. The topic is important especially because the absence or lack of spirituality leads to a defect in the other two powers or their malfunction. Our method is to extract the assumptions of the theoretical framework of this separation and then call them into question. We conclude that this distinction has two presupposed categories: philosophical and theological. Its philosophical presuppositions are the separation of the mind from the world, the material from the abstract, and the intellect from the heart. The first is the result of the false assumption that the mind is in the body and that our body is separate from other objective beings. The second is based on the false premise that the boundary of matter is clear and immaterial beings can be separated from it. The third is based on the fact that the intellect is a source of cognition and the heart is the place of emotions. Its theological presuppositions are to believe that God is purely immaterial and to separate the world from the hereafter. The first is the result of the false premise that God is a limited being in the immaterial world and cannot be present in the material world. The second is based on misunderstanding the relationship between this world and the hereafter, that is, the relationship between the external and the internal. The novelty of this article is in extracting these assumptions and criticizing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Physical Strength
  • Mental Strength  
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله. 1379 ق. الاشارات و التنبیهات (با شرح محقق طوسی)، ج. 2، 3. چاپخانه آرمان.
ابن‌عربی، محی‌الدین محمد. بی‌تا. فتوحات مکیه، ج. 3، چاپ سنگی. بیروت: دارالفکر.
افشاری، مهران. 1382. فتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پازوکی، شهرام. 1389. «طریقت معنوی و هنر اسلامی». بیناب 17.
ژیلسون، اتین. 1375. مبانی فلسفه مسیحیت. ترجمه محمد محمدرضایی و سیدمحمد موسوی. قم: دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه قم.
طباطبایی، سید محمدحسین. 1417 ق. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی، سید محمدحسین. بی‌تا. نهایة الحکمة. قم: سازمان تبلیغات اسلامی.
طهوری، نیر. 1391. ملکوت آینه‌ها (مجموعه مقالات در حکمت هنر اسلامی). تهران: علمی و فرهنگی.
عبودیت، عبدالرسول. 1387. درآمدی به نظام حکمت صدرایی. ۲ ج. تهران: سمت.
کربن، هانری. 1382. آیین جوانمردی. ترجمه احسان نراقی. تهران: سخن.
ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. 1360. الشواهد الربوبیه. تحقیق و تصحیح و مقدمه سید جلال‌الدین اشتیانی. مشهد: دانشگاه مشهد.
ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. 1383. شرح اصول کافی. تصحیح محمد خواجوی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. 1981. الاسفار الاربعه. ۹ ج. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
Randall, David C. 2000. "Towards an Understanding of the Function of the Intrinsic Cardiac Ganglia." The Journal of physiology 528(3): 406
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 1-8