تقریر نوین مسئلۀ منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منطق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بسیاری بر این باور هستند که گونۀ سنتی تقریر منطقی مسئلۀ شر، با دفاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا، پاسخ متقنی یافته است. اما در سال‌های اخیر، جان شلنبرگ مدعی تقریر نوینی از مسئلۀ منطقی شر شده است. او در تقریر خود با استناد به سه باور خداباوران که از آنها با تعبیر «برتری غیرقابل تفوق خداوند»، «استقلال وجودی» و «خلوص پیشین» یاد می‌کند و نیز توجه به مقایسه عدم و وجود شر قبل و پس از خلقت تقریری منطقی از مسئله شر ارائه می‌کند. به اعتقاد وی، دفاع اختیارگرایانه در خصوص این تقریر نوین کارگر نخواهد بود. اما تقریر شلنبرگ نیز در مقابل دفاع اختیارگرایانه پلنتینگا مصونیت ندارد و مقدمه‌ای از استدلال شلنبرگ که بیان می‌کند خداوند می‌تواند وجود جهان‌های برتر را به طور نامحدود تضمین کند مخدوش است. تحلیل اموری همچون «وضعیت کامل»، «تمایز میان آفریدن و تحقق بخشیدن»، «جهان ممکن» و «اختیار» در فهم آسیب‌پذیری تقریر شلنبرگ در مواجهه با این دفاعیه نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The New Logical Problem of Evil and Free Will Defense

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Namavar 1
  • Lotfollah Nabavi 2
  • Mohammad Saeedimehr 3

1 PhD student of logic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Professor at the Department of Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Professor at the Department of Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The argument based on the existence of evil in the world, as an atheistic argument against the existence of God, has two versions: logical and evidential. In this article, we have merely dealt with the first version that attempts to prove a logical inconsistency in the theists’ set of beliefs. Many hold that the traditional logical problem of evil has found a definite answer through Plantinga’s free will defense. However, in recent years, John Schellenberg has claimed a new logical problem of evil. He holds that Plantinga’s free will defense would not refute this new version. In the present paper, without any concern for fully criticizing Schellenberg’s new problem of evil and without any intent for completely representing Plantinga’s free will defense, we have challenged Schellenberg’s claim about the immunity of his version to Plantinga’s free will defense. Through undermining one of the central premises of his argument, we prove that this version is also vulnerable to plantinga’s solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logical Problem of Evil
  • Schellenberg
  • Free Will Defense
  • Plantinga
آنسلم، قدیس. 1383. پروسلوگیون (نطقی در باب اثبات وجود خدا). ترجمۀ افسانه نجاتی. تهران: قصیده سرا.
کریپکی، سول. 1381. نام‌گذاری و ضرورت. ترجمۀ کاوه لاجوردی. تهران: هرمس.
لایبنیتس، گوتفرید ویلهلم فون. 1372. مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
Hume, David. 1779. Dialogues Concerning Natural Religion. London.
Mackie, J. L. 1955. "Evil and Omnipotence," Mind (New Series) 254.
Nolt, John E. 1986. "What Are Possible Worlds." Mind (New Series) 380.
Plantinga, Alvin. 1967. God and Other Minds: A Study of the Rational Justification of Belief in God. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Plantinga, Alvin. 1974. The Nature of Necessity. Oxford: Oxford University Press.
Plantinga, Alvin. 1977. God, Freedom, and Evil. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
Prior, A. N. 1962. "Possible Worlds," The Philosophical Quarterly 46.
Schellenberg, J. L. 2013. "A New Logical Problem of Evil," in: The Blackwell Companion to the Problem of Evil, Justin P. McBrayer and Daniel Howard-Snyder (eds.). Chichester: John Wiley & Sons.
Silver, Alan. 2008. Jews, Myth and History: A Critical Exploration of Contemporary. Leicester: Troubador Publishing Ltd.
Tooley, Michael. 2015. "The Problem of Evil," in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). Available online at:
URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/evil>
Van Inwagen, Peter. 2006. The Problem of Evil. Oxford: Clarendon Press.