فهم دینی کرکگور از «سوبژکتیویته»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله سعی شده است فهم دینی کرکگور از «سوبژکتیویته» با استناد به گفته‌های او به ویژه در دست‌نوشته‌ها و سایر نوشته‌هایش تبیین شود. او مفاهیم کلیدی نظیر «مسیحیت»، «حقیقت»، «شور»، «خدا»، و «ایمان» را برای توصیف و تبیین «سوبژکتیویته» به کار می‌برد. برای مثال تلقی وی از مسیحیت به مثابۀ «سوبژکتیویته» با تلقی رایج و عمدتاً تاریخی از مسیحیت که عمدتاً درک ابژکتیو از آن دارند کاملاً متفاوت است. مسیحیت از نظر این متفکر عمدتاً در قالب آموزه‌ها مطرح می‌شود و چیزی که برای او حائز اهمیت است مسیحی شدن است، نه این که مسیحیت چیست. کرکگور به دنبال آن است که در برابر سوبژکتیویتۀ فلسفی (معرفت‌شناختی) فلسفۀ مدرن نظیر تفکر دکارتی و کانتی موضعی انتقادی اتخاذ کند. باید گفت که کرکگور با سوبژکتیویته سروکار دارد، نه سوبژکتیویسم که یک مسئلۀ معرفت شناختی است و او علاقه‌ای به آن ندارد. بنابراین هدف این مقاله این است که ماهیت دینی سوبژکتیویته و فهم دینی از آن را در نوشته‌های این متفکر دانمارکی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kierkegaard’s Religious Understanding of “Subjectivity”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asghari 1
  • Neda Mohajel 2

1 Associate Professor at the Department of Philosophy, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 M.A. in Philosophy, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This article tries to show that there is a religious understanding of “Subjectivity” in all writings of Soren Kierkegaard, especially, Concluding Unscientific Postscript and other works. He uses key concepts such as Christianity, truth, passion, God, faith for describing and explanation of “subjectivity”. For Kierkegaard, Christian faith is not a matter of regurgitating church dogma. It is a matter of individual subjective passion, which cannot be mediated by the clergy or by human artifacts. For example, he criticizes the current attitude to Christianity, mainly based on objective and historical attitude. In addition, it can be said that, by means of these concepts, he wants to introduce existentialistic subjectivity instead of modern philosophical subjectivity (Cartesian and Kantian one). It seems that most of the thinkers tend to confuse Kierkegaard's discussion of subjectivity with subjectivism. Kierkegaard stresses the former, and need not be seen as advocating the latter. Kierkegaard is not particularly interested in epistemological theories of objective truth. He is simply not all that concerned with the status of ordinary empirical or scientific truths. Rather, as a primarily ethico-religious thinker, his concern is with truth as it pertains to the existing individual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjectivity
  • Christianity
  • truth
  • faith
  • Kierkegaard
پترسون،‌ مایکل‌ و دیگران (1377)، عقل‌ و اعتقاد دینی، ترجمه‌ احمد نراقی‌ و ابراهیم‌ سلطانی، تهران: طرح‌ نو، چاپ‌ دوم.
کرکگور، سورن (1378)، ترس و لرز، ترجمۀ دکتر عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
میثمی، سایه (1382)، «کرکگور و حقیقت ایمان»، سروش اندیشه، ش 2، ص 196-231.
پاپکین، ریچارد، و آوروم استرول (1354)، متافیزیک و فلسفۀ معاصر، ترجمۀ سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: بی‌نا.
شهریاری، شیما (1394)، «بررسی نسبت میان ایمان و عقلانیت در نگاه کرکگور»، مجلۀ پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، س 9، ش 16، ص 97-120.
لی اندرسون، سوزان (1385)، فلسفۀ کیرکگور، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
کاپلستون، فردریک (1383)، تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه، ج 7، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: سروش.
کاپلستون، فردریک (1387)، تاریخ فلسفه از ولف تا کانت، ترجمۀ اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: سروش.
Carlisle, Clare (2006), Kierkegaard: A Guide for the Perplexed, A&C Black.
Coch, Carl (1925), Soren Kierkegaard, Copenhagen: Copenhagen University Press.
Deede, Kristen K. (2003), “The infinite qualitative difference: Sin, the self, and revelation in the thought of Søren Kierkegaard,” International Journal for Philosophy of Religion, 53: 25–48.
Evans, C. Stephen (2006), Kierkegaard on Faith and the Self: Collected Essays, Baylor University Press.
Kierkegaard, Soren (1959), Either/Or, Vol. 2, Walter Lowrie (tr.), New York: Doubleday and Copmany.
Kierkegaard, Soren (2009), Concluding Unscientific Postscript, Alastair Hannay (ed.), Cambridge University Press.
Kierkegaard, Soren (1978a), Journals and Papers, Howard Vincent Hong and Edna Hatlestad Hong (eds.), Indiana University Press.
Kierkegaard, Soren (1978b), Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age, a Literary Review, Howard V. Hong and Edna H. Hong (eds.), Princeton: Princeton University Press.
Jansen, F. J. Billeskov, et al. (1962), A Kierkegaard Critique: An International Selection of Essays Interpreting Kierkegaard, Harper.
Grimsley, Ronald (1966), "Kierkegaard and Descartes," Journal of the History of Philosophy, Volume 4, Issue 1, January 1966.
Westphal, Merold (2014), Kierkegaard's Concept of Faith, Wm. B. Eerdmans Publishing.
Sagi, Abraham (2000), Kierkegaard, Religion, and Existence: The Voyage of the Self, Rodopi Publisher.
Stewart, Jon Bartley (2011), Kierkegaard and Existentialism, Ashgate Publishing.
Pojman, Louis (1984), The Logic of Subjectivity: Kierkegaard's Philosophy of Religion. University, AL: University of Alabama Press.