تحلیل انتقادی نظریۀ لین رادر بیکر در تبیین رستاخیز با رویکرد اجمالی به حکمت متعالیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

لین رادر بیکر درصدد است که آموزۀرستاخیز در مسیحیت را با ماده­گرایی سازگار کند. او مدعی است که با تکیه بر نظریۀ تقوّم به عنوان یک نظریة مادی انگارانه، می­توان تبیین کلامی و فلسفی شایسته­ای از کیفیت زندگی پس از مرگ ارائه کرد. بیکر، به جای ارائه تبیین فلسفی از نسبت حیات ذهنی با بدن اخروی، به شیوه­ای متکلّمانه، رستاخیز را فعل اعجازی خدا می­داند. یکی از لوازم نظریۀ تقوّم، عدم اهمیت این­همانی عددی بدن دنیوی و اخروی است. در حالی که به نظر می­رسد بدون در نظر گرفتن این­همانی بدن دنیوی و اخروی، نمی­توان تبیین معقولی از امکان حیات پس از مرگ ارائه کرد؛ زیرا علاوه بر این­که انسان یک حقیقت نفسانی ـ جسمانی است، بین نفس و بدن هر شخص، رابطۀ ضروری، و نه امکانی، برقرار است. در مقام مقایسه، ملاصدرا استمرار وجودی شخص دنیوی و اخروی را با توسّل به وحدانیّت نفس (در عین پذیرفتن بدن­های مختلف) توضیح می­دهد؛ به طوری ­که نفس ناطقه، در هر مرتبه به نوعی ماده تعیّن می­بخشد و با توجه به حرکت جوهری، بدن دنیوی و اخروی، دو جنبه از یک واقعیت واحد اما ذومراتب هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critical Analysis of the Lynne Rudder Baker’s Theory on Resurrection According to Transcendent Theosophy

نویسندگان [English]

  • Rostam Shamohammdi 1
  • Ali Sanaei 2

1 Assistant Professor at the Department of Philosophy, Semnan University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor at the Department of Philosophy, Semnan University, Semnan, Iran (Corresponding Author)

چکیده [English]

Lynne Rudder Baker wants to reconcile the doctrine of resurrection in Christianity with materialism. He claims that we can present proper philosophical and theological explanation of the manner of the life after death on the basis of theory of constitution as a physical approach. Lynne Rudder Baker, Instead of philosophically explaining how mental life is related to the other-worldly body, asserts theologically that the resurrection is the miraculous act of God. One of the consequences of the theory of constitution is that numerical identity of physical and other-worldly body is not important. But it seems that it will not be possible to explain possibility of life after death, unless we take the identity of physical and other-worldly body to be granted. Because human being is composed of soul and body and they are related to each other necessarily rather than contingently. In terms of comparison, we can say that Mūllā Sadrā explains the identity of mundane person and the other-worldly one by the theory of the unity of soul (while accepting the variety of bodies), that is, the human soul determines the matter in every phase and, in terms of the principle of substantial motion, the corporeal and other-worldly body are two aspects of a hierarchical reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resurrection
  • The Imaginal Body
  • The Theory of Constitution
  • Christianity
  • Lynne Rudder Baker
  • Mūllā Sadrā
کتاب مقدس (عهد جدید) (2002م)، ترجمة دکتر بروس، بی­جا: بی­نا.
ارسطو (1378ش)، دربارة نفس، ترجمة علیمراد داودی، تهران: حکمت.
اکبری، رضا؛ مؤمنی، سیدعلی (1390ش)، «واکاوی اصول مورد استفادة ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی»، مجلة فلسفة دین، سال هشتم، ش10.
صدرالدین شیرازی، محمّد بن ابراهیم (1363ش)، رسالة الحشر، ترجمة محمّد خواجوی، تهران: انتشارات مولی.
همو (1366ش)، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، ترجمة جواد مصلح، تهران: سروش.
همو (1379ش)، تفسیر القران کریم، تصحیح محمّد خواجوی، قم: انتشارات بیدار، ج 5 و 6.
همو (1380ش)، المبدأ و المعاد، مقدمه و تصحیح سید جلال­ الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
همو (1381ش)، زاد المسافر، تحقیق سید جلال­الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب قم.
همو (1384ش)، مفاتیح الغیب، ترجمة محمّد خواجوی، بی­جا: چاپخانة ایران مصوّر.
همو (1419ق)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 9ج.
فنایی اشکوری، محمد (1388ش)، علم حضوری، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مجلسی، محمدباقر (1410ق)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة آل البیت، ج22.
مسلین، کیت (1388ش)، درآمدی به فلسفة ذهن، ترجمة مهدی ذاکری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
نصر، حسین (1382ش)، نیاز به علم مقدّس، ترجمة حسن میانداری، قم: طه.
Aquinas, Thomas (1974), Summa Theologica, Trans. by Fathers of the Dominican province, Petersburg: Benziger Bros.
Baker, Lynne Rudder (1998), “The First-Person Perspective: A Test for Naturalism”, American Philosophical Quarterly, Vol. 35.
Ibid (2001), “Mterialism with a Human Face”, Body, Soul and Survival, Kevin Corcoran (ed.), Comell University Press.
Ibid (2002-a), “Précis of Persons and Bodies”, Philosophy and Phenomenological Research, Book Symposium on Persons and Bodies, Cambridge: Cabmridge university press, Vol. LXIV.
Ibid (2002-b), “On Making Things: Constitution and its Critics”, Philosophical Topics: identity and individuation, Vol. 30.
Ibid (2003), “First person knowledge”, The Nature and Limits of Human Understanding, Anthony J. Stanford (ed.), University of Glasgow.
Ibid (2004), “Christians  Should  Reject  Mind-Body Dualism”, Contemporary Debates in the Philosophy of Religion, Michael L. Peterson & Raymond J. VanArragon (eds.), Blackwell Publishing.
Ibid (2005), “Death and the Afterlife”, the Oxford Handbook for the Philosophy of Religion, Oxford: Oxford University Press.
Ibid (2007), Persons and the Methaphysics of Resurrection, Cambridge University Press.
Ibid (2008), “Persons: Natural, Yet Ontologically Unique”, Encyclopaideia: rivista di fonemenologia, pedagogia, formazione, pedagogia, Formazione (Journal of phenomenology and education(, Vol. XII.
Ibid (2009), “Need a Christian Be a Mind-Body Dualist”, Oxford Readings in Philosophical Theology, Michael Rea (ed.), Oxford: Oxford University Press, Vol.2.
Ibid (2011), “Christian Materialism in a Scientific Age”, International Journal for Philosophy of Religion, No. 70.
Churchland, Patricia. Smith (2006), “Reductionism and Anti-reductionism in Functionalist theories of Mind”, Philosophy of Mind: ClassicalProblem, Contemporary Issues, Brian Beakley & Peter Ludlow (eds.), Mit Press.
Edelman, Gerald (2006), Second Nature; Brain science and Human Knowledge, New Havan & London: Yale University Press.
Gasser, George (ed.) (2010), Personal Identity and Resurrection: How do We Survive Our Death?, Farnham: Ashgate Publishing Company.
Kim, Jaegwon (1998), Philosophy of Mind, Oxford: Westview Press.
Louis, Berkhof (2003), “Manual of Christian Doctrine”, Arlington :Christian Library Press.
Russell, Robert. John (2010), “Scientific Insights into the Problem of Personal Identity”, Personal Identity and Resurrection: How do We Survive Our Death?, George Gasser (ed.), Farnham: Ashgate Publishing Company.
Schärtl, Thomas (2010), “Bodily Resurrection: When Methaphysics Needs Phenomenology?”, Personal Identity and Resurrection: How do We Survive Our Death?, George Gasser (ed.), Farnham: Ashgate Publishing Company.