آفرینش انسان در آموزه‌های اسلامی و نسبت آن با نظریۀ تکامل

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشکده علوم حدیث

چکیده

این مسئله که «آیا آموزه‌های دینی در بحث آفرینش حیات و به‌ویژه خلقت انسان، با دست­آورد‌های علمی سازگار است یا نه؟» همواره میان الاهیون و دانشمندان مورد مناقشه بوده است. در تبیین این موضوع، بیشتر دانشمندان جدید نظریۀ تکامل را پذیرفته­اند؛ و در مقابل، غالب الاهیون این نظریه را مردود دانسته و به نظریۀ خلقت ثابت و مستقل باور دارند. این مقاله، به دیدگاه سومی قائل است و می‌کوشد نشان دهد که هر چند آموزه‌های اسلامی، آفرینش انسان کنونی را ثابت و مستقل معرفی کرده­اند، ولی پذیرش دیدگاه اسلامی مستلزم انکار نظریۀ تکامل نیست؛ و می­توان هر دو دیدگاه را پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creation of Human Being in Islamic Doctrines and Its Comparison with Evolutionism

نویسنده [English]

  • Ali Afzali

چکیده [English]

Are religious doctrines about the creation of life and especially of human being compatible with scientific theories? This problem always has been disputable among theologians and scientists. Most scientists believe that evolutionism is the correct answer and, on the contrary, most theologians reject this theory. This article argues a third and different idea and tries to show that the Islamic doctrine, on one hand, believes in fixism of present human beings and at the same time, does not imply the falsity of evolutionism but is compatible with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Being
  • Adam
  • Evolutionism
  • Fixism
  • Philosophy of Religion
  • Science
  • Religion
قرآن مجید
برایدوود، رابرت (1363)، انسان­های پیش از تاریخ، ترجمة اسماعیل مینوفر، بی­جا: نشر جیران.
خمینى، سیدمصطفى (1418)، تفسیر القرآن الکریم، تهران: ‏مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، ج5. 
دورانت، ویل (1367)، تاریخ تمدن، ترجمة احمد آرام و دیگران، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ج1.
سحابی، یدالله (1351)، خلقت انسان، تهران: شرکت انتشار.
صدوق، محمد بن بابویه (1362)، خصال، قم: جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، ج2.
طباطبایی، محمدحسین (1417)، تفسیر المیزان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 20ج.
کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (بی­تا)، الکافی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، ج2و6.
مجلسی، محمدباقر (1403)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، مجلدات 11، 24، 26، 52، 54، 60، و 96.
مشکینی اردبیلی، علی (بی­تا)، تکامل در قرآن، ترجمة ق. حسین­نژاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
معین، محمد (1364)، فرهنگ، تهران: امیرکبیر.
ولز، هربرت جرج (1365)، کلیات تاریخ، ترجمة مسعود رجب­نیا، تهران: سروش، ج1.