رابطه پدیدار شناسی و منطق هگل

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد فلسفه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یک منظر مهم که از آن می‌توان رابطۀ پدیدارشناسی و منطق هگل را مطالعه کرد، آن است که در آغاز به طور دقیق مسئلۀ پدیدارشناسی و هدف آن مشخص گردد و آن گاه رابطۀ پدیدارشناسی و منطق بر مبنای آن بررسی گردد. به یک لحاظ می‌توان گفت مسئلۀ پدیدارشناسی حقیقت معرفت یا شناسایی و هدف آن شناسایی مطلق است. پدیدارشناسی نشان می‌دهد که چگونه معرفت پدیداری چونان مسیر آگاهی طبیعی به شناسایی واقعی، که همانا قلمرو منطق است، منتهی می‌شود و چگونه معرفت طبیعی با این سفر دور و دراز خود دم به دم مراحل تکوین منطق را پدید می‌آورد. برخی از موضوعاتکه در اینجا در راستای بحث مورد تأمل قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از: پدیدارشناسی، منطق، آگاهی، معرفت، حقیقت، معرفت پدیداری، آگاهی طبیعی و علم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation of phenomenology and Hegel's logic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Meshkat 1
  • Mahdi Dehbashi 2

1 Assistant Professor at the Department of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

An important aspect, by which the relation of the phenomenology and Hegel's logic can be studied, is to define exactly the subject of phenomenology and its aim. The subject of phenomenology is the truth of knowledge, and its aim is real knowledge. The phenomenology shows that how phenomenal knowledge as a path of natural cognition leads to real knowledge which is the realm of logic, and how natural knowledge creates the formative phases of logic in its long journey. Some of issues considered here are: definition of knowledge. Phenomenology, logic, consciousness, knowledge, truth, phenomenal knowledge, natural consciousness and science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • logic
  • natural consciousness
  • real knowledge
  • phenomenal knowledge
  • science
  • truth
کافمن، والتر (1385)، گوته، کانت و هگل، ترجمه ابوتراب سهراب، فریدالدین رادمهر، تهران: نشر سرچشمه، چاپ اول.
هگل، گ.و.ف. (1367)، مقدمه بر پدیدارشناسی روح، ترجمه دکتر محمود عبادیان، ارومیه: انتشارات ازلی، چاپ اول.
Baillie, J. B. (1901), Origin and Significance of Hegel’s Logic, a General introduction to Hegel’s System, New York: The Macmillan Company.
Hegel, G.W.F. (1959), Encyclopedia of Philosophy, Translated and Annotated by Gustav Emil Mueller, Philosophical Library, New York: Philosophical Library.
Id. (1961), Phenomenology of Mind Translated, with an Introduction and Notes by J. B. Baillie, Printed in Great Britain. Fifth Impression, Billing and SONS LTD.
Id. (1969), Hegel’s Science of Logic, A.V. Miller, New York: Humanity Books.
Heidegger Martin (1988), Hegl’s Phenomenology of Spirtit Translated by Parvis Emad and Kenneth, Maly: IndianaUniversity.
Houlgate, Stephen (2005), An Introduction to Hegel Freedom Truth and History, Published by Blackwell, Second Edition.
Hyppolite, Jean (1974), Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit, by Samuel Chernlak and John Hechman, Evanson: Northwestern University Press.
Kaufmann, walter (1977), Hegel, Texts and Commentary, University of Notre Dame Presss.
Marx, Werner (1975), Hegel’s Phenomenology of Spirit, A Commentary Based on the Preface and Introduction Translated by Peter Heath, The University of Chicago.
Norman, Richard (1976), Hegel’s Phenomenology a Philosophical Introduction, Great Britain Sussex University Press.
Solomon, Robert (1993), C. and M. Higgins Kathleen The Age of German Idealism, London and New York: Rutledge
Taylor, Charles (1975), Hegel, CambridgeUniversity Press.