نیگل و عینیت ارزش های اخلاقی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در اخلاق تحلیلی معاصر نظریه‌های مختلفی در باب عینیت ارزش‌های اخلاقی مطرح است که یک دسته از آن‌ها نظریه‌های قائل به عقل عملی‌اند. این نظریه‌ها در عین اینکه تأکید بر انفصال اخلاق از علم دارند، در عین حال، برای اخلاق عینیتی را اثبات می‌کنند که ریشه در عقل عملی دارد. روایت‌های متأخر این رویکرد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یک. روایت‌هایی که با هابز قرابت دارند و دو. روایت‌هایی که اجمالاً کانتی‌اند. دیدگاه اخلاقی توماس نیگل جزء روایت‌های کانتی تلقی می‌شود. نیگل سعی دارد تا برای نوع‌دوستی به عنوان عنصر مشترک اخلاق عقلانیتی را اثبات کند که مدعی است مبتنی بر عقل عملی است. بر این اساس می‌توان ادله‌ای اخلاقی داشت که دارای عمومیت و تعمیم‌پذیری است و بستگی به امیال و خواسته‌های خاص افراد ندارد. نیگل مدعی است این عمومیت و تعمیم‌پذیری ادلۀ اخلاقی را می‌توان حتی به لحاظ صوری در استدلال‌های فارغ از فاعل مشاهده کرد. این ادله تعمیم‌پذیر و عام در اخلاق، همان طور که نیگل اشاره دارد، حکایت از ارزش‌های عینی و مشترک میان انسان‌ها دارند. اینکه دیدگاه نیگل تا چه حد متمایز از دیدگاه کانت در این خصوص است، موضوعی است که در این مقاله بررسی و تحلیل می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nagel and Objectivity of Moral Values

نویسنده [English]

  • Majid Mollayousefi

Assistant Professor at the Department of Philosophy and Hikmah, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

In contemporary analytical Ethics there are different theories as to objectivity of moral values of which one set is the practical reason theories. These theories on the one hand insist on distinction between morality and science and on the other hand establish for morality an objectivity which it's source rooted in the practical reason. The later versions of this approach can be divided in two sets: one set of them are the versions which have much relation to Hobbes and the other which are somehow Kantians. Thomas Nagel's moral view is one of the Kantian versions. Nagel trys to establish for altruism, as the common element of morality, a rationality which he claimes is based on practical reason. As a result we can have moral arguments which have generality and universalizability without any dependence on people's own desires. Nagel says that we can find even formally the generality and universalizability of moral arguments in the agentneutral arguments. These general and universalizable arguments in morality, as Nagel points out, suggest that there are objective and common values among people. In this paper we try to study and criticize the innovational aspects of Nagel's view with consideration of Kant's moral view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moralvalues
  • moral objectivity
  • Thomas Nagel
  • altruism
  • principle of universalizability
  • Kant
داروال، استیون؛ گیبارد، آلن و ریلتن، پیتر (1379)، «به سوی اخلاق پایان این قرن: پاره‌ای از گرایش‌ها»، ترجمه مصطفی ملکیان، ارغنون، شماره 16.
نیگل، توماس (1379)، «معنای درست و نادرست»، ترجمه سعید ناجی و مهدی معین‌زاده، ارغنون، شماره 16.
Blum, Lawrence (1992), "Altruism", Encyclopedia of Ethics, Becker, Lawrence C. (editor), Vol.1, Chicago and London: St. James Press.
Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan, (2004), The Black well Dictonary Of Western Philosophy, Blackwell Publishing.
Hare, R.M. (1992), "Universalizability", Encyclopedia of Ethics, Becker, Lawrence C. (editor), Vol.2, Chicago and London: St. JAMES Press.
Kant, Immanuel (1785 [1964]), Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans. by Paton, H., New York: Harpan & Row.
Lafollette, Hugh (1991), "The Truth in Ethical Relativism", Journal of Social Philosophy.
Mandike, Peter (1998), "Objectivity Without Space", EJAP.
Negel, Thomas (1970), The Possibility of ALTRUISM, PrincetonUniversity Press.
Id. (1979), The Limits of Objectivity, The Tanner Lectures on Human Values, Delivered at Brasenose College, Oxford University, May4, 11, and 18.
O'Neil,Onora (1998), "Practical Reason and Ethics", Routledge Encyclopedia of Philosophy.
Powell, Brian K. (2006), "Kant and Kantians on "the Normative Question"", in Ethical Theory and Moral Practice,Vol. 9, No. 5.
Ridge, Michael (2005), "Agent-neutral Vs. Agent-relative", The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Stavropouls, Nicos (2005), "Objectivity", Golding, M. P., & Edmundson, W. A. The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory,Malden, MA: Blackwell Pub.
Thomas, Allan (1998), "valus", Routledge Encyclopedia of Philosophy.