تکامل برزخی نفس

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از طرح تکامل برزخی نفس، امکان و کیفیت تکامل نفس در عالم برزخ است. در ضمن بحث، به نظریة حرکت، قوه و فعل و نظریة تجدد امثال که به ترتیب مربوط به فلاسفه و عرفاست، اشاره می‌شود. سؤال‌های زیادی در رابطه با تکامل نفس بعد از مرگ مطرح است که در این مقاله به دو سؤال پاسخ داده می‌شود: سؤال اول،آیا تکامل در عالم برزخ ممکن است، یا در عالم بعد از مرگ تکامل امکان ندارد و سؤال دوم، آیا با فرض قبول تکامل برزخی نفس، کیفیت آن با تکامل دنیوی فرق دارد یا اینکه یکسان است؟
 در نهایت، بحث به این نتیجه منتهی می‌گردد که تکامل نفس بعد از مرگ از دیدگاه نقلی، عقلی و شهودی، نه تنها ممکن بلکه امری مسلم و قطعی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Purgatorial Perfection of Ego

نویسنده [English]

  • Rizavaneh Najafi Savad Rudbari

چکیده [English]

The aim of proposing purgatorial perfection of Ego is the possibility and the way of Ego perfection in the purgatory world. In the meantime, the paper takes up for discussion the theory of motion, force and action, and the theory of renewal of likes which respectively relates to philosophy and gnosticism. Two questions on the egoperfection after death have been answered; 1) Is perfection possible in the purgatory world? 2) Having the hypothesis of accepting the perfection, does it have a disparity with that of the earthly Perfection?
Consequently the debate comes to a conclusion that the egoperfection-after-death is not only possible from the narrative, rational, and intuitive standpoint but also is an established and absolute fact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • purgatorial perfection of ego
  • purgatorial world
  • after-life world
  • motion
  • possibility & actuality
  • renewal of likes
آشتیانی، جلال‌الدین (1380ش)، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ پنجم.
امام خمینی، روح الله (1375ش)، تعلیقه بر فصوص ابن عربی، موسسه نشر آثار امام خمینی.
ابن‌سینا، حسین (1404ق)، التعلیقات، به کوشش عبدالرحمن بدوی، بی‌جا: الاعلام الاسلامیه.
بالی‌زاده، مصطفی (بی‌تا)، شرح فصوص الحکم، بیروت: دار الکتب العلمیه.
جندی، مؤیدالدین (1361ق)، شرح فصوص الحکم، مشهد: چاپخانه دانشگاه مشهد.
حسن‌زاده آملی، حسن (بی‌تا)، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
همو (1379ش)، هزار یک نکته، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
حسینی طهرانی، محمدحسین (بی‌تا)، مهر تابان، بی‌جا: مؤسسه انتشارات باقرالعلوم.
خوارزمی، تاج‌الدین حسین بن ‌حسن (بی‌تا)، شرح فصوص الحکم، تهران: انتشارات مولی.
شجاعی، محمد (1372ش)، معاد یا بازگشت به سوی خدا، بی‌جا: شرکت نشر سهامی.
شیرازی، صدرالدین محمد (1383ق)، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ، ج9، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
طباطبایی، محمدحسین (1422ق)، نهایۀ الحکمه، بی‌جا: مؤسسه نشر اسلامی.
قیصری، داوود (1382ش)، شرح فصوص الحکم محی‌الدین عربی، ج2، تصحیح حسن‌زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
لاهیجی، محمد (1374ش)، شرح گلشن راز، مرکز انتشارات سعدی.
مجلسی، محمدباقر (1402ق)، بحار الانوار، ج2، بیروت: مؤسسه وفاء، چاپ 2.
مطهری، مرتضی (1379)، مجموعه آثار، جلد 2، انتشارات صدرا.
مولانا، جلال‌الدین (بی‌تا)، مثنوی، بی‌جا: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.