هنر و معرفت نزد افلوطین

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زیبایی و هنر در نظام فلسفی افلوطین (203-273م.) جایگاه مهمی دارد. او در سه رساله از «نه‌گانه‌ها»ی خود به طور مستقل به مسئلۀ زیبایی و هنر پرداخته است: رسالۀ ششم از نه‌گانه اول، رساله هشتم از نه‌گانه پنجم و رساله هفتم از نه‌گانه ششم. به دو گونه می‌توان نشان داد که هنر و معرفت در فلسفۀ افلوطین یکی هستند؛ آنجا که هنرمند برای نظارۀ زیبایی معقول، خود را باید زیبا کند و برای زیبا شدن همانند پیکرتراشان، پلیدی را از خود دور سازد. با دور ساختن پلیدی از خود، هنرمند به خود خویشتن بازمی‌گردد و بدین ترتیب، زیبا می‌شود و به نظارۀ زیبایی عقل می‌پردازد.
دیگر اینکه فعل هنرمندانه همانند فعل طبیعت، نفس و عقل است؛ همان گونه که آن‌ها با نظاره، زیبایی تولید می‌کنند، هنرمند هم با نظارۀ صورت‌های عقلی، زیبایی را خلق می‌کند. در این صورت، آنچه رهبر تمام تولیدات است، معرفت خواهد بود. پس در نظر افلوطین، زیبایی‌شناسی همان معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی خواهد بود. در این تفکر، راه درک هستی، زیبا شدن و راه زیبا شدن، نیک شدن است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plotinus on Art and Knowledge

نویسندگان [English]

  • Yhya Boozarynejad 1
  • Alireza Qaffari 1
  • Saeed Bina Motlaq 2

1 PhD Student of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor at the Department of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Beauty and art have main positions in Plotinus (203-273) philosophy. He specifically worked on art and beauty in three treatises of Enneades: sixth treatise of first ennead, eighth treatise of fifth ennead and seventh treatise of sixth ennead. In two parts of Plotinus' theory, beauty and art are the same. He says the artist should make himself beautiful and get far from dirt to see the intelligible beauty. Thereby he comes back to his self and realizes it as it is and therefore he comes beautiful and can see intelligible beauty. In another part he says that artistic creation is similar to creation of nature, soul and nous. In other word as they create the beauty by looking, artist also creates beauty by looking the intelligible forms. So what leads in all creations is knowledge. Therefore in plotinus′ opinion, aesthetics is epistemology and ontology. In this ideology, comprehending the being needs becoming beautiful and getting beautiful is becoming good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One
  • hypostasis
  • beauty
  • nous
  • soul
  • art
افلوطین (1366)، دوره آثار افلوطین، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اول.
بریه، امیل (1356)، تاریخ فلسفه، ترجمه علی‌مراد داوودی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
بینای مطلق، سعید (1383)، «زیبایی و وجود نزد افلوطین»، عرفان ایران، شماره 21.
پورجوادی، نصرالله (1364)، درآمدی بر فلسفه افلوطین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.
گریمال، پیر (1367)، فرهنگ اساطیر یونان و روم، ترجمه احمد بهمنش، تهران: امیرکبیر.
Aphrodite, Alexandrakis (1986), A comparison of Plato, Plotinus and Hegel on Aesthetics and the Concept of Beauty, University of Miami.
Anton, J.P. (1964), "Plotinus Refutation of Beauty as Symmetry", Journal of Aesthetics and Art Criticism, 23, 233-7, 1964.
Id. (1967), "Plotinus Conception of the Functions of Artist", Journal of Aesthetics and Art criticism, 26, 91-101, 1967.
Brodwin, Stanley (1947), "Emersons Version of Plotinus: the Flightto Beauty", Journal of the History of Ideas, Vol. 35, No.3 , pp.465-483.
Gregory. John (1999), The Neoplatonists: A Reader , New york and London: Routldge.
Gerson, Liod P. (1998), Plotinus, London and New york: Routledge.
Miles, Margaret R. (1999), Plotinus on Body and Beauty,Massachusetts, Blackwell
Omeara, Dominic J. (1993), An Introduction to the Enneads, London: OxfordUniversity Press.
Plotinus (1984), Enneads, Armstrong.A.H, London: HarvardUniversity, First Published.
Souza, Carlos Rafael L. (2000), Research Paper Beauty and Neoplatonism, HarvardUniversity.