دلالت بدون مدلول در اسامی خاص

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشجوی دکترا فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

چکیده

دو روی‌کرد میلی و توصیفی در معناشناسی نام‌های خاصّ، هر کدام برآوردگار شهودهایی و در عین حال ناقض شهودهایی دیگرند. سینز بوری کوشیده است تا با معرفی نظریة دلالت بدون مدلول (RWR)، نظریه‌ای بینابین دو نظریة فوق ارائه دهد. در این مقاله، ابتدا به انگیزهای معرفی RWR، همچون حلّ برخی مشکلات در متون موجهه، به دست دادن معناشناسی‌ای درخور برای نام‌های تهی و وفاداری به نظریة معنای دیویدسون، پرداخته می‌شود و سپس نظریة مختار او تقریر و نقد می‌شود. در بخش آخر، کوشش می‌شود برخی مسائلی که برای نظریة میلی مطرح شده است، حل شود. از آنجا که RWR بیشتر نظریه‌ای میلی است تا توصیفی، این خود می‌تواند نشان دهد که بیش از دو نظریة پیشین، برآوردگار شهودهای ماست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reference without Referent in Proper Names

نویسنده [English]

  • Mohsen Zamani

PhD Student of Analytic Philosophy, Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

There are two approaches to semantics of proper names, Millian and descriptive theory. Each one satisfies some of our linguistics intuitions and does not satisfy others. Avoiding problems of those theories, Sainsbury has developed a hybrid theory, which is called "Reference without Referent" (henceforth: RWR). Firstly, I mention some motivations of suggesting RWR (solving some problems in modal context, providing an acceptable semantics for empty names and committing to Davidson's theory of meaning). Then I illustrate and criticize this theory. In last section I attempt to solve some puzzle which Millian theory comes from with them. Because RWR is more close to Millian theory rather descriptive theory, enabling to solve those problems shows that RWR can satisfy our linguistics intuitions better than two other alternatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proper names
  • Empty Names
  • Free Logic
  • Unwitting Baptism
Davidson, D. (1984), “Truth and meaning”, in D. Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Clarendon Press.
Evans, G. (1982), the Varieties of Reference, Oxford: Clarendon Press.
Garyling, A.C. (2001), An Introduction to Philosophical logic, 3 ed, Oxfoed: Blackwell. 
Jackson, F. (1998), “Reference and descriptions revisited", Philosophical
Perspectives, vol. 12.
Kripke, S. (1979), “A puzzle about belief”, in Meaning and Use, A. Margalit (ed.), Dordrecht: Reidel.
Lewis, D. (1968), "Counterpart Theory and Quantified Modal Logic", Journal of Philosophy, vol. 65.
Id. (1986), On the Plurality of Worlds, Oxford: Basil Blackwell.
Parsons, T. (1980), Nonexistent Objects, New Haven: Yale University Press.
Lowe, E. J. (2002),  “Metaphysical Nihilism and the Subtraction Argument”, Analysis, vol. 62(1).
Quine, W. V. O. (1956), “Quantifiers and propositional attitudes”, The
Journal of Philosophy, vol. 53.
Id. (1961), From a Logical Point of View, 2ed, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rodriguez-Pereyra, G. (1997),"There Might Be Nothing; the Subtraction Argument Improved”, Analysis, Vol. 57(3).
Sainsbury, R.M. (2005), Reference without Referent, Oxford: Oxford University Press.
Id. (2001), Logical Forms: An Introduction to Philosophical Logic (2ed.), Oxford: Blackwell.