دیدگاه میلی گزارش های گرایش های گزاره ای و معنا شناسی ربطی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

چکیده

رفتار زبانی نام­های خاص در متن­های گرایش­های گزاره­ای، یکی از دیرپاترین مشکلاتِ پیش­ِروی رویکرد میلی به معناشناسیِ نام­های خاص است. پازل­های فرگه و کریپکی، دو نمونه از این مشکلات­اند. طرفداران این رویکرد، تلاش­های بسیاری برای حلّ این معماها انجام داده­اند. در این مقاله، ضمن مروری بر راه­حل­های مختلفِ ارائه شده، تلاش شده است تا بر اساس رویکرد جدید کیت فاین به معناشناسیِ نام­های خاص، که معناشناسی ربطی خوانده می­شود، راه­حلی جدید و یک­پارچه به این پازل­ها ارائه شود. نشان داده می­شود که این راه­حل جدید، هم به چارچوب نظریة میلی متعهد است و هم نسبت به دیدگاه­های رقیب، شهودهای ما را دربارة متون گرایش­های گزاره­ای و ماهیت پازل­ها، بهتر برآورده می­سازد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Millianism, Propositional Attitude Reports, and Relational Semantics

نویسنده [English]

  • Sajed Tayyebi

PhD Student of Analytic Philosophy, Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The linguistic behavior of proper names in propositional attitude contexts is one of the most resisting problems for the Millian approach to the semantics of proper names. Puzzles of Frege and Kripke are two examples of these problems. The advocates of Millian approach provide many different solutions for these puzzles. In this paper, after a brief survey of these solutions, I attempt to provide a new and unified solution to these puzzles. This solution is based on Kit Fine’s new approach to semantics of proper names, which is called Relational Semantics. I will argue that this new solution both is committed to Millian framework and satisfies our intuition about propositional attitude contexts and the nature of puzzles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics of proper names
  • Milianism
  • Relational semantics
  • Frege’s puzzle
  • Kripke’s puzzles
Crimmins, M. and Perry, J. (1989), "The Prince and the Phone Booth: Reporting Puzzling Beliefs," Journal of Philosophy, Vol. 86.
Fine, K. (2007), Semantic Relationism, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Frege (1892)," On Sense and Reference," translation of “Über Sinn und Bedeutung,” in P. T. Geach and M. Black (eds), Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Oxford: Clarendon Press.
Kaplan, D. (1990), "Word", Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary, vol. 64.
Kripke, S. (1979), "A Puzzle About Belied," in A. Margalit (ed.), Meaning and Use, Dordrecht: Reidel, reprinted in N. Salmon and S. Soames (eds), Propositionsand Attitudes, (1989), Oxford: Oxford University Press.
Id. (1980), Naming and Necessity, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Putnam, H. (1954), “Synonymy and The Analysis of Belief Sentences,” Analysis,vol. 14, reprinted in N. Salmon and S. Soames (eds), Propositionsand Attitudes, (1989), Oxford: Oxford University Press.
Salmon, N. (1986), Frege's Puzzle, Cambridge: MIT Press.
Soames, S. (1989), "Direct Reference, Propositional Attitudes, and Semantic Content," Philosophical Topics, Vol. 15.
Id. (2002), Beyond Rigidity: The Unfinished Semantic Agenda of Naming and Necessity, Oxford: Oxford University Press, USA
Sosa, D. (1996), "The Import of the Puzzle about Belief", Philosophical Review, Vol. 105.