بررسی انتقادی نظریه علی ارجاع اونز در باب نام های خاص

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، ابتدا خلاصه­ای از نظریه­های مربوط به دلالت نام­های خاصّ در زبان را بررسی می­کنیم و سپس نظریۀ علّی نام­های خاصّ اونز را مطرح خواهیم کرد. از آنجا که نظریۀ اونز، از نظریه­های علّی و نظریه­های وصفی نام­های خاصّ، به یکسان نسب برده است، آشنایی اجمالی با این نظریه­ها برای فهم نظریة اونز سودمند خواهد ­بود. در بخش مربوط به نظریه­های وصفی، نظریه­های فرگه و راسل؛ و در بخش مربوط به نظریه­های علّی، نظریه­های میل و کریپکی، به طور مختصر بحث خواهند ­شد. پس از شرح نظریۀ علّی اونز و بیان امتیاز آن بر نظریۀ کریپکی، انتقادات وارد بر نظر اونز را بررسی خواهیم­ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evans' Causal Theory of Names and its Objections

نویسنده [English]

  • Omid Karimzadeh

PhD Student of Analytic Philosophy, Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, I provide a brief form of some important theories of name's denotation and then I focus on Evans' causal theory of names. Since Evans' theory is inherited by causal and descriptive theories, a brief acquaintance with these both theories will be helpful. When discussing descriptivist theories, I will examine Frege and Russell's views briefly, and when discussing causal theories I will focus on Kripke and Mill's theories in reference of proper names. I show some faults in Kripke's theory and then I refer to the problem of change of reference. After explication of Evans' causal theory and its difference and its advantage over Kripke's causal theory, I will explicate some critical points concerning his theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evans' theory of names
  • Causal theories of reference
  • Descriptive theories of reference
  • Dominant source
  • Proper name
  • Change of reference
  • Speaker's denotation
  • Name's denotation
  • Rigid designator
Donnellan, Keith (1966),"Reference & Definite Descriptions", Philosophical Review, Vol. 75.
Evans, G. (1985), "The Casual Theory of Names", in Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, ed. Brian McGuinness, Oxford and New York: Basil, Blackwell. 
Id. (1985), "Reference and Contingency", in Collected Papers … .
Id. (1977), "Pronouns, quantifiers and relative clauses (I)", Canadian Journal of Philosophy, Vol. 7.
Frege, Gotlob (1984), "Thought", in Collected Papers … .
Id. (1970), " On Sense and Reference", in Collected Papers … .
Kripke, Saul A. (1980), Naming and Necessity, Cambridge: Harvard University Press. 
Mill, J.S (1843), a System of Logic, London: Parker.
Russell, Bertrand (1905), "On Denoting", Mind, Vol. 14.
Sainsbury, R. M. (1983), "On a Fregean argument", Analysis, Vol. 43.
Id. (2005), Reference without Reference, Oxford University Press.
Salmon, N. (1986), Frege’s Puzzle, Cambridge, MA: MIT Press.
Searle, John (1958), "proper names", Mind, Vol. 67.
Taylor, Issac (1898), Names and Their History. London: Rivingtons.