بررسی و نقد نظریه حداقلی صدق

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

چکیده

نظریة حداقلی صدق (MT) نظریه­ای است که پول هاریچ آن را مطرح کرده و به دفاع از آن پرداخته است. این نظریه­، در گروه نظریه­های انقباضی صدق قرار می­گیرد و می­توان آن را جدیدترین گونه­ از این نظریات محسوب کرد. هاریچ ادعا می­کندMT، «شرایط کفایت» نظریه­های صدق را برآورده می­سازد؛ یعنی با استفاده از آن می­توان همة امورِ واقعِ مربوط به صدق را تبیین کرد. در این مقاله، چهارچوب کلّیMTو شرایط کفایت آن به اختصار معرفی می­شوند.
بعضی منتقدان تلاش کرده­اند با نشان دادن امورِ واقعی که به نظر می­رسد به صدق مربوط هستند ولی ظاهراً MT نمی­تواند آن­ها را تبیین کند، کفایتMT را مورد تردید قرار دهند. انتقادهای آنیل گوپتا و اسکات سومز در این چهارچوب کلّی قرار می­گیرد. به طور خاص آن­ها می­خواهند نشان دهندMT کفایت لازم را برای تبیین امور واقعِ کلّی ندارد و اصطلاحاً با مسئلة تعمیم روبه­رو است. در ادامة مقاله، انتقادهای گوپتا و سومز مرور می­گردد، پاسخ هاریچ به آن انتقادها مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد، و استدلال می­شود که پاسخ او به انتقادهای مطرح شده رضایت­بخش نیست. در پایان، پاسخ دیگری به انتقادهای مطرح شده فراهم می­شود و نشان داده می­شود که پاسخ پیشنهادی، هیچ یک از مشکلات پاسخ هاریچ را ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review and a Criticism of the Minimal Theory of Truth

نویسنده [English]

  • Mostafa Mohajery

PhD Student of Analytic Philosophy, Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Minimal Theory (abbreviation: MT) has been developed and defended by Paul Horwich. This theory can be classified as a deflationist theory of truth and it is the most recent one among them. It is claimed by Horwich that MT can satisfy the “adequacy condition” of theories of truth, that is, it can explain all facts about truth. In this paper the main themes of MT and its adequacy condition are introduced.
Some critics have tried to refute Horwich’s adequacy claim by referring to the facts which appear to be about truth but, supposedly, cannot be explained by MT. This is the general strategy of Gupta and Soames in their criticism of MT. In particular, they aimed to show that MT does not have the required adequacy to explain general fact and, in other word, that it is faced with the so-called ‘generalization problem’. I will review the criticism which is made by Gupta and Soames, examine Horwich’s response to these criticisms, and argue that his answer to the criticism is not satisfying. In the end, Then, I will propose an answer to the criticism and will show that my answer does not have any deficiencies of Horwich’s answer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimal theory of truth
  • Paul Harwich
  • Minimalism
  • Deflationary theory of truth
  • Deflationism
  • Generalization problem
مهاجری، مصطفی (1387)، نظریه­های انقباضی صدق، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.
Horwich, P. (1982), “Tree forms of realism”, Synthese, Vol. 51.
Id. (1990), Truth, Oxford: Blackwell.
Id. (1998a), Truth, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
Id. (1998b), Meaning, Oxford: Oxford University Press.
Id. (2004), From a Deflationary Point of View, Oxford: Oxford University Press.
Grover, D. L. (1997), "Book Review on “Truth by Paul Horwich”", the Journal of Symbolic Logic, Vol. 62, No. 1.
Gupta, Anil (1993), “Minimalism”, in Theories of Truth, (2004) Fredrick F.Schmitt, (ed.), Blackwell Publishing.
Raatikainen, Panu (2005), “On Horwich’s way out”, Analysis, Vol. 65.3.
Schmitt, Fredrick F. (ed.) (2004) Theories of Truth, Oxford: Blackwell Publishing.
Soames, S. (1999), Understanding Truth, Oxford: Oxford University Press.