منجی باوری زرتشتی و مسئله تاثیر بر فرهنگ اسرائیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این نوشتار نگاهی اجمالی به مسئلة تأثیر فرهنگ ایرانی و سنت زرتشی بر فرهنگ و سنت اسرائیلی با تأکید بر مسئلة نجات و منجی‌باوری است. در آغاز راه مطالعات تطبیقی ادیان،‌ دو گرایش افراطی و تفریطی در تاکید بیش از اندازه بر این تأثیر از یک سو و نفی هر نوع تأثیر از دیگر سو شکل گرفتند. به تدریج این دو گرایش گرچه همچنان پیروانی برای خود دارند، به تعادل گراییدند و اکنون اصل مسئلة تأثیر دین ایرانی بر سنت اسرائیلی مورد انکار نیست. به ویژه موضوع منجی‌باوری از جمله نقاط مشترک میان آیین زرتشتی و ادیان ابراهیمی است و احتمال تأثیر و تأثر در اینجا توسط دانشمندان بسیاری مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoroastrian Saviourism and its Influence On Jewish Culture

نویسنده [English]

  • Asadollah Ajir

Assistant professor at Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present article takes a cursive look on the issue of the influence of Iranian culture and Zoroastrian tradition on Jewish culture and tradition emphasizing the issue of salvation and saviourism. At the first stages of comparative study of religions, two opposite extreme attitudes were established, one overemphasizing the foregoing influence and the other denying any influence outright.
However, these two attitudes – in spite of having some adherents – were gradually moderated. So the issue of the influence of Iranian religion on Jewish tradition is unquestionable. Saviourism is particularly one of the common points between Zoroastrianism and Abrahamic religions, thus the probability of one being influenced by others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saviourism
  • Zoroastrian
  • Iranian culture
  • Jewish culture
اوستا: کهن‌ترین سرودهای ایرانیان (1379)، گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید، ‌تهران: چاپ پنجم.
دار مستتر، مهدی (1317)، از صدر اسلام تا قرن سیزدهم هجری، ترجمه و تحشیه: محسن جهانسوز، تهران: شرکت کتابفروشی ادب.
الشیرازی محمد صدرالدین (بی‌تا)، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح: محمد خواجوی، قم: انتشارات بیدار.
فرنبغ دادگی (1380)، بندهش، گزارنده: مهرداد بهار، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم.
Bosset Wilhelm (1906), Die Religion des Tudentums im neutestamentlichen Zeitalter, Reuther & Reichand, Berlin.
Cohn- Sherbok Dan (1997), The Jewish Messiah, T&T Clark, Edinburg.
Devorah Diamant (1982), "Qumran Sectarian Literatur" in Stone Michael (ed.) Jewish Writings in Second Tempel Priod, Philadelphia: Fortress Press.
Dhalla, Maneckji Nusservanji (1963), History of Zoroastriaism, The K.R.Cama Orintal Institude, Bombay.
Duchensne – Guillemin, J. (1958), The Western Response to Zoroaster, Oxfeord: University Press, Oxford.
Hintze Almut (1995), "The Rise of the Saviour in the Avesta" in Chritiane Reck and peter Zieme (eds.), Iran und Turfan , Harrssowitz Verlag, Wiesbaden.
Klausner Joseph (1925), Jesus of Nazareth: His Lipe, Times and Theachings, London: Macmilian.
Mills Lawrence H. (1908), Avesta Eschatology, Chicago: The Open Court Publishing Company.
Mouton Tames H. (1972), Early Zoroastrianism: L The Origins, The Prophet, Amesterdam: The Magi, Philo Press.
Mowinckel S. (1959), He that Cometh, tran.: G.W. Anderson, Oxford.