نویسنده = امیرعباس علی زمانی
بررسی ربط و نسبت‌های مسئلۀ اختفای الهی و مسئلۀ شر

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 25-42

10.30497/prr.2024.243347.1782

حسین خطیبی؛ امیرعباس علی زمانی؛ رسول رسولی پور


بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت

دوره 17، شماره 2، آبان 1398، صفحه 121-142

10.30497/prr.2020.2726

مرتضی روحانی راوری؛ امیرعباس علی زمانی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احد فرامرز قراملکی


خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-21

10.30497/prr.2019.2509

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 25-46

10.30497/prr.2017.1906

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی


جعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررسی آن بر اساس مبانی شناخت‌گرایی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 119-142

10.30497/prr.2016.1848

داود صدیقی؛ امیر عباس علیزمانی


نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 73-90

10.30497/prr.2016.1760

احمد پورقاسم شادهی؛ ریحانه سادات عظیمی؛ امیر عباس علیزمانی


لوازم و نتایج دیدگاه متأخر ویتگنشتاین دربارة دین و باور دینی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-48

10.30497/prr.2014.1538

نوّاب مقربی؛ امیرعباس علی زمانی


تئودیسة پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 81-96

10.30497/prr.2012.1049

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی


مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 101-126

10.30497/prr.2012.1116

حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی


معنای معنای زندگی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 59-89

10.30497/prr.2012.1158

امیر عباس علیزمانی