نویسنده = علیرضا اژدر
زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 25-46

10.30497/prr.2017.1906

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی


معرفت‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 149-162

10.30497/prr.2017.1912

کیهان سلطانیان؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر


گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 27-52

10.30497/prr.2016.1764

علیرضا پارسا؛ علی پریمی


مواضع ناسازگاری مباحث علوم طبیعی و آموزه های دینی از دیدگاه غزالی: سببیت و نفس

دوره 1، شماره 2، آبان 1382، صفحه 129-150

10.30497/prr.2012.1235

علیرضا اژدر